Foto: Veoneer.

Apr 24, 2020

Veoneer fokuserar på kärnverksamheten Electronics


Förväntas vända det negativa kassaflödet

Stockholm, 23 april 2020: Autotech-bolaget Veoneer, Inc. (NYSE: VNE och SSE: VNE SDB) har efter en strategisk översyn tecknat ett icke-bindande avtal med en väletablerad underleverantör i bilbranschen om att avyttra sina ännu ej lanserade bromskontrollprogram i USA.

Till följd av den strategiska översyn som inleddes i april 2019 har Veoneer beslutat sig för att fokusera på sin kärnverksamhet, Electronics, och lämna bromskontrollverksamheten. Veoneer är ett ledande bolag inom autotech som fokuserar på hård- och mjukvara inom säkerhet. Efter avyttringen planerar Veoneer att ytterligare stärka sitt produktutbud inom kärnverksamheten och bygga vidare på sin ledande position.

Genom denna avyttring väntas Veoneer reducera sitt negativa kassaflöde för 2020 och 2021 med mer än 80 MUSD, då verksamheten är i en investerings- och upprampningsfas inför större lanseringar. Avyttringen kompletterar avyttringen av den asiatiska delen av Veoneers bromskontrollverksamhet (VNBS) den 3 februari 2020. Det nya bolaget kommer överta hela teamet, vilka kommer kunna fortsätta arbeta på detta viktiga program. Den överenskomna köpeskillingen är 1 USD.

I samband med avyttringen kommer Veoneer redovisa en nedskrivning av nettotillgångar som hänförs till VBS, med en negativ nettopåverkan på Veoneers rörelseresultat på omkring 144 MUSD under första kvartalet 2020. Nedskrivningen är icke kassapåverkande och kommer därmed inte ha någon påverkan på kassaflöde, finansiella mål eller på verksamhetsplanen för Elektronikverksamheten. Den totala nettoeffekten från avyttringen av vårt bromskontrollsegment, inklusive VNBS Asien och den amerikanska verksamheten, uppgår till cirka -65 MUSD då transaktionen med VNBS Asien resulterade i att Veoneer erhöll 77 MUSD.

Veoneer behåller en mycket liten del av bromskontrollverksamheten i USA, med en total förväntad försäljning på cirka 70 MUSD.

Den slutliga överenskommelsen väntas undertecknas under andra kvartalet 2020.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT