Foto: SSAB.

Jul 19, 2019

Väsentlig resultatförbättring av SSAB Americas, nedgång för Europa


Osäkerhet i hur konjunkturen kommer att utvecklas framöver.

Koncernchefens kommentar

SSABs rörelseresultat för andra kvartalet 2019 uppgick till 1 316 Mkr, vilket var 314 Mkr lägre jämfört med andra kvartalet ifjol. Försämringen var hänförlig till SSAB Europe, som påverkades negativt framförallt av högre kostnader för järnmalm.
Koncernens operativa kassaflöde ökade till 1 696 (1 325) Mkr.

Efterfrågan för SSAB Special Steels var god under kvartalet. Rörelseresultatet var något högre jämfört med andra kvartalet ifjol och uppgick till 544 (522) Mkr. Högre realiserade priser motverkades till stor del av högre kostnader för järnmalm.

Efterfrågan i Europa försvagades under andra kvartalet och SSAB Europes leveranser minskade jämfört med fjolåret, framförallt drivet av en svagare efterfrågan från bilindustrin. Rörelseresultatet föll till 66 (907) Mkr. Järnmalmpriset har stigit kraftigt samtidigt som stålpriserna försvagats, vilket lett till en exceptionell marginalpress på den europeiska marknaden.

SSAB:s rörelseresultatet steg, men osäker konjunktur

Rörelseresultatet för SSAB Americas steg till 872 (365) Mkr för andra kvartalet. Betydligt högre realiserade priser samt lägre skrotpriser drev förbättringen jämfört med fjolårets andra kvartal. Efterfrågan var god i de flesta kundsegment, dock hade distributörerna en avvaktande hållning.

Det finns en viss osäkerhet i hur konjunkturen kommer att utvecklas framöver. Försvagningen av stålpriserna på våra hemmamarknader, Europa och USA, innebär att distributörerna har en avvaktande hållning och efterfrågan förväntas bli säsongsmässigt svagare under det tredje kvartalet. Nuvarande bemanning är anpassad till en förhållandevis hög produktionsnivå, med ett stort antal visstidsanställda, vilket ger oss en flexibilitet när marknaden vänder nedåt. Under det tredje kvartalet kommer produktionsvolymen att minska, och antalet visstidsanställda kommer därmed att reduceras. Bland annat kommer den mindre masugnen i Oxelösund att stängas. Därutöver genomförs nu sedan tidigare planerade åtgärder för att minska övriga kostnader i alla divisioner. Samtidigt har vi en stark balansräkning, vilket skapar goda förutsättningar för att kunna fortsätta utveckla bolaget oavsett konjunkturläge.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT