Foto: VA Automotive.

Feb 21, 2018

VA Automotive gör mångmiljonförlust


"Vidtagna åtgärder har inte gett avsedd effekt."

Under 2017 har VA Automotive, som tidigare kommunicerats, gjort stora förluster, förlusterna avser främst omorganisation i koncernen samt VA Tooling. VA Automotive genomförde under Q4 resultatpåverkande åtgärder för att stoppa den negativa utvecklingen i bolaget. Åtgärderna har inte fått avsedd effekt under aktuell period (Q4), varvid rörelseresultatet för Q4 konstateras bli betydligt sämre än under Q3 2017. Det skriver företaget i ett pressmeddelande.

Rörelseresultatet för helåret 2017 förväntas hamna inom intervallet -28 till -32 MSEK. Omsättningen för 2017 förväntas bli ca 400 MSEK.

Slutgiltiga resultatet är ännu inte fastställt varför VA Automotive väljer att senarelägga sin bokslutskommuniké till den 15 mars istället för som tidigare kommunicerats den 26 februari.

VA Automotive har till följd av resultatutvecklingen 2017 bestämt sig för att ändra sin affärsmodell som bl a innebär att;

VA Automotive kommer inte expandera genom förvärv på det vis man tidigare aviserat. All satsning går nu ut på att skapa lönsamhet på den egna verksamheten. Verksamheterna skall ha en klar affärsidé och löpande leverera resultat till gruppen.

VA Tooling minskar antalet offerter och ökar de kvalitativa bitarna i beredning och genomförande. Målsättningen är inte att få ut fler offerter, målsättningen är att tjäna pengar tillsammans med utvalda kunder på utvalda verktyg där VA Toolings kompetens kommer väl till pass.

VA Components fokuserar på prototyper samt lågserier. Volymproduktion med höga varianser kommer ej offereras. Befintlig presskapacitet kommer erbjudas befintliga kunder och kunders leverantörer. VA Components satsar på att belägga den idag lediga kapaciteten som finns i infrastruktur och maskin.

VA Engineering utvecklar sälj genom att erbjuda simulering samt " feasibility". Genom detta skapas kontakter till införsäljning av produktkonstruktion samt införsäljning av hela gruppen dvs "one-stop-shop".

Detta innebär förändringar i styrning och organisation och för att fullt ut ge den nya organisationen rätt förutsättningar och möjligheter under 2018 har styrelsen valt att senarelägga bokslutskommunikén för 2017.

Efter ett mycket utmanade -17 följer nu en återuppbyggnadsperiod för att ta företaget vidare mot svarta siffror. Styrelsen har valt att enbart fokusera på värdeskapande åtgärder och skalar därför av de affärer som inte genererar lönsamhet.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT