Oct 27, 2020

Stabilt för Trelleborg trots omständigheterna


Fortsatt osäkert på marknaden.

Den organiska försäljningen minskade med 7 procent och har fortsatt påverkats av marknadsutvecklingen som en följd av Covid-19. Nettoomsättningen under kvartalet minskade med 12 procent och uppgick till 7 743 MSEK (8 828). EBIT, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 999 MSEK (1 036), vilket motsvarar en EBIT-marginal om 12,9 procent (11,7).

Hårt arbete och en god förmåga att anpassa verksamheten efter rådande situation ligger bakom marginalförbättringen under det tredje kvartalet. 
Jämförelsestörande poster i kvartalet uppgick till -80 MSEK (-127) och avser i sin helhet omstruktureringskostnader.

Efterfrågan under kvartalet förbättrades stegvis inom flertalet marknadssegment, vilket sannolikt var en kombination av en underliggande förbättring och en viss uppdämd efterfråga orsakad av nedstängningar under tidigare kvartal. Osäkerheten kring utvecklingen framöver är dock betydande, och flera konsekvenser av den pågående pandemin kvarstår. 

Fokuserade åtgärder genomförs inom de delar av koncernen där efterfrågan påverkats särskilt mycket av den rådande situationen, till exempel inom flygsegmentet.

Inom Trelleborg Industrial Solutions fortsatte försäljningen till flertalet marknadssegment att repa sig. Leveranser till fordonsindustrin återhämtade sig starkt, och försäljningen av våra marina lösningar växte något.

Trelleborg Sealing Solutions försäljning till flygindustrin var fortsatt mycket negativt påverkat av den pågående pandemin, och leveranserna till detta segment halverades jämfört med motsvarande kvartal förra året. Försäljningen till såväl generell industri som till fordonssegmentet förbättrades jämfört med det kraftiga fallet under det andra kvartalet. Framför allt Kina utmärktes med en positiv utveckling.

Trelleborg Wheel Systems försäljning återhämtade sig starkt och uppvisade sammantaget en svagt positiv tillväxt. Det var främst drivet av leveranser av lantbruksdäck, både till OE-tillverkare och eftermarknadsförsäljning. Försäljningen av däck till materialhanteringsfordon och entreprenadmaskiner var fortfarande svagare jämfört med ett år tidigare.

Efterfrågan bedöms vara i nivå med det tredje kvartalet 2020, justerat för säsongsmässiga variationer. Osäkerheten kring efterfrågan under nästkommande kvartal är fortsatt betydande.

Styrelsen har beslutat att inte föreslå någon utdelning under 2020.

Trelleborg är en världsledare inom specialutvecklade polymerlösningar som tätar, dämpar och skyddar kritiska applikationer i krävande miljöer. Trelleborgkoncernen omsätter cirka 37 miljarder kronor och har verksamhet i ett 50-tal länder. 
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT