VD Saab, Micael Johansson. Foto: Saab.

Apr 24, 2020

Stabilt för Saab i en tid av osäkerhet


VD Micael Johansson kommentar början av året.

COVID-19 innebär att såväl enskilda människor som världsekonomin befinner sig i en utmanande tid med stor osäkerhet. Saabs har en substantiell orderstock och långa åtaganden. Det innebär att verksamheten står på fast grund och i rådande läge ser vi att produktionen fortsätter i hög takt, samtidigt som medarbetarnas hälsa prioriteras. Effekten på Saabs verksamhet har hittills varit begränsad, men osäkerheten för 2020 har ökat. Arbetet med att hantera dessa utmanande omständigheter bedrivs på ett proaktivt och strukturerat sätt.

Fokus i arbetet har varit och är att säkerställa beredskap och förmåga att över tid fortsätta leverera i våra projekt. Den försvarsrelaterade verksamheten uppvisar en stabil utveckling samtidigt som den civila verksamheten har påverkats genom en kraftig nedgång i efterfrågan, framför allt inom den civila flygindustrin. Under kvartalet vidtog Saab en rad åtgärder för att motverka framtida effekter av COVID-19. Inom affärsområdet IPS infördes korttidsveckor för att anpassa kapaciteten. Dessutom stärkte företaget sin finansiella flexibilitet genom tecknandet av en ny kreditfacilitet.

Givet den nuvarande störningen i världsekonomin, kan Saab inte utesluta framtida effekter på verksamheten, framförallt vad gäller leverantörskedjan och erhållande av nya beställningar. Till följd av osäkerheten om omfattningen och varaktigheten av störningen, kan tidigare prognosbedömning för helåret 2020 för närvarande inte konfirmeras. Saab går dock in i andra kvartalet med en stark orderstock, vilken stödjer en betydande del av årets omsättning. Fokus är därför fortsatt på exekveringen av de stora projekten och leveranser för året. Saab har en robust finansiell ställning avseende kapital och likviditet. För 2020 är ambitionen fortsatt att det operationella kassaflödet skall vara positivt. Saab fortsätter sitt strategiska arbete och står fast vid sina långsiktiga finansiella mål avseende tillväxt och lönsamhet.

Orderingång
Orderingången under det första kvartalet uppvisade en ökning på 8 procent och uppgick till
4 823 miljoner kr (4 482). Volymen på mindre ordrar ökade med 4 procent. Orderingången bestod bland annat av ordrar inom träningslösningar för brittiska armén, radarbeställningar till USA samt modifieringsbeställningar avseende Visby korvetter för Sverige.

Försäljningsintäkter och rörelseresultat

Försäljningsintäkterna under första kvartalet uppgick till 8 040 miljoner kr (8 496). Exekveringen i de stora programmen upprätthålls. De lägre volymerna i kvartalet förklaras av färre planerade leveranser inom Dynamics och mindre upparbetning inom Aeronautics.

Rörelseresultatet uppgick till 560 miljoner kr (591) med en rörelsemarginal om 7,0 procent (7,0).  Lönsamheten var i linje med föregående år, trots negativ påverkan inom civila verksamheten. Under kvartalet togs viktiga steg i Gripenprojektet då produktion av Gripen F till Brasilien påbörjades. Därutöver startade Saab produktionen av sina delar av skolflygplanet T-7A.

Operationellt kassaflöde
Det operationella kassaflödet uppgick till -1 582 miljoner kr (-1 932). Kvartalets negativa kassaflöde förklaras av fortsatt planerad upparbetning och få betalningsmilstolpar i de stora programmen, samt förberedelser inför kommande leveranser inom Dynamics.

Prognos för 2020

Till följd av osäkerheten om omfattningen och varaktigheten av COVID-19 störningen,
kan tidigare prognosbedömning för helåret 2020 för närvarande inte konfirmeras. Saabs senast lämnade prognos för helåret var en organisk försäljningstillväxt i linje med det långsiktiga finansiella målet på 5 % och en förbättrad rörelsemarginal jämfört med 2019.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT