Absolicon.

Nov 4, 2020

Solenergiföretaget Absolicon visar goda resultat


Ökar antalet applikationer där solvärmelösningar kan konkurrera ut olja och gas.

Förmånliga finansieringslösningar och skärpta krav kring utsläpp banar väg för Absolicons lösning, och halvvägs igenom materialsatsningen med mål att skapa komponenter i världsklass presenteras nu mycket goda resultat.

Varför forska mer när solfångaren redan är världens bästa? Svaret är att vi konkurrerar med fossila bränslen – inte med andra tillverkare av solfångare. Varje procentenhet ökad verkningsgrad förbättrar lönsamheten och ökar antalet applikationer där Absolicon och solvärmelösningar kan konkurrera ut olja och gas.

Under det gångna kvartalet har Absolicon även arbetat hårt med finansiering av de stora solfångarfälten till låg kostnad. Exportkreditnämnden (EKN) och Svensk Exportkredit (SEK) hjälper till med finansieringen av krediter som exportföretag ger sina kunder och solvärme har tillsammans med annan förnyelsebar energi extra förmånliga regler med garantier upp till 18 år. Under kvartalet har Absolicon fått indikativa offerter som ger våra kunder lägre energikostnader. Regeringen har dessutom beslutat om förbud av svensk exportfinansiering till utvinning och prospektering av fossila bränslen efter 2022. EKN själva har föreslagit att helt anpassa de svenska exportkrediterna för att nå Parisavtalets mål.

Med grund i Parisavtalet beslutade även EU parlamentet nyligen föreslå 60 % minskade CO2 utsläpp till 2040 och bindande krav på nollutsläpp år 2050 för alla EU-länder. De stora multinationella bolagen tar dessa nya regler på allvar och det kommer att gå fort när omställningen börjar på allvar. Absolicon står redo med en affärsmodell anpassad för en sådan mycket snabb omställning.

Kommentar till ekonomiska rapporteringen

Den ekonomiska utvecklingen följer plan. Absolicon är nu fullt ut ett affärs-utvecklingsbolag där det negativa resultatet återspeglar att bolaget arbetat med offensiva försäljningsaktiviteter inom flera specificerade områden, långa försäljningsprocesser och långsiktiga satsningar som endast till en mindre del har aktiverats.

Legotillverkningen på uppdrag följer plan och inbringar tillsammans med delfinansierade forskning- och utvecklingsprojekt intäkter vilket ger bolaget viss uthållighet, men utvecklings-verksamheten finansieras i huvudsak med ägarkapital.
Se även kommentarer under rubriken: Principer för rapportens upprättande.

Kvartalsrapporten Q3 2020 kan med fördel läsas tillsammans med årsredovisningen 2019 som ger en fördjupad bild av den historiska utvecklingen.
 

Nyckeltal

Tredje kvartalet 2020-07-01 - 2020-09-30

Nettoomsättningen uppgick till: 387 (434) KSEK

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: - 5 379 (-4 745) KSEK

Resultatet per aktie uppgick till: -2,58 (-3,12) SEK

Första tre kvartalen 2020-01-01 - 2020-09-30

Nettoomsättningen uppgick till: 1 085 (1 522) KSEK

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: - 17 806 (- 12 943) KSEK

Resultatet per aktie uppgick till: - 8,80 (- 8,53) SEK
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT