Jun 14, 2018

Smart Connected Assembly från Atlas Copco


För en monteringsindustri är en investering i ”smarta och uppkopplade verktyg” en nödvändighet vid ett beslut om anpassning till Industri 4.0.


Inom monteringsindustrin är idag Industri 4.0 – Den fjärde industriella revolutionen   – en stark drivkraft med stor betydelse för utvecklingen både på kort och lång sikt. Många industrier är i full färd med att omvandla sina verksamheter till smarta fabriker. Andra står redo att göra det. En anpassning till Industri 4.0 är ett strategiskt oerhört viktigt vägval för företag som vill ligga i framkanten, vara konkurrenskraftiga, produktiva och lönsamma. En datadriven produktion samt digitaliserade och integrerade informationsflöden skapar helt nya möjligheter för produktionsoptimering och automatisering där operatörsfel och åtdragningsproblem elimineras.  

För en monteringsindustri är en investering i ”smarta och uppkopplade verktyg” en nödvändighet vid ett beslut om anpassning till Industri 4.0. Med smarta verktyg kan åtdragningsdata enkelt kommuniceras till överordnade produktionssystem och ge en tydlig bild om komponenternas kvalité, materialflöde och åtdragningsprocessens resultat. Detta ger er möjligheten att öka effektiviteten, produktiviteten och lönsamheten genom att jobba förebyggande och kunna ta faktabaserade beslut. Samtidigt kan ni kraftigt reducera era energikostnader och uppnå positiva miljöeffekter.  

Vi kallar detta – Smart Connected Assembly!

”De sex värdepelarna” för Smart Connected Assembly förklarar och visar på möjligheterna    

            Inspirerat av principerna för ”lean manufacturing” och denna filosofis systematiska tillvägagångssätt för eliminering av faktorer i en tillverkningsprocess som inte tillför värde har Atlas Copco skapat ett ramverk. Vi gör det i form av De sex värdepelarna, som sammanfattar fördelarna med Industri 4.0 och som utgör grundpelare för Smart Connected Assembly, allt baserat på verkliga kundfall.  

Målsättningen är att illustrera och exemplifiera möjligheterna för monteringsindustrin när man tar steget över till datadrivna och digitaliserade produktionsflöden och kunna visa de stora vinsterna med att eliminera faktorer som inte tillför värde i era monteringsprocesser! 
De sex värdepelarna är  Ökad drifttid (Increased Uptime),  Färre fel (Reduction in Defects),  Effektivare produktlanseringar (New product Introduction),  Ökad produktivitet (Improved productivity),  Bättre användarvänlighet (Human interaction) och  Energibesparingar (Reduction in energy use).

Fördelarna med ”De sex värdepelarna”     

Ökad drifttid     
            Ökad drifttid för verktyg och monteringsutrustning uppnås genom att man kombinerar ett traditionellt tillvägagångssätt för förebyggande underhåll med ett mer datadrivet förhållningssätt för ett förutseende prediktivt underhåll. Ett prediktivt underhåll innebär att tidpunkten för olika underhållsåtgärder styrs automatiskt med hjälp av dataanalys och utförs mer optimalt. Underhållsarbetet bestäms av utrustningens tillstånd istället för att det baseras på uppskattade medelvärden eller förväntad livsstatistik. Genom dataanalys och datadrivna rutiner kan underhållet schemaläggas till tider som minimalt påverkar produktionen.

        Färre fel     
            Färre fel blir möjligt genom att applikationer för artikelidentifikation och dokumentation, operatörsguidning och pick-to-light-system integreras. Genom operatörsguidning visualiseras alla processteg och operatören guidas tydligt och på ett operatörsanpassat sätt genom alla monteringsstegen. Pick-to-light-systemet säkerställer att operatören väljer rätt detalj och i rätt antal för varje monteringsmoment. På detta sätt undviks defekta produktsatser och antalet fel samt omarbetningar kan reduceras. Samtidigt förenklas monteringen när många olika produkter monteras vid samma produktionslina.         

        Effektivare produktintroduktioner     
            Effektivare produktintorduktioner är en av de stora fördelarna med smarta fabriker. Inför tillverkningsstarten av nya produkter krävs ofta en ombyggnation och/eller förflyttning av produktionsutrustning. Genom att centralisera konfigureringen av utrustningen kan produktionsflöden och operatörsguidning läggas till eller flyttas från en utrustning till en annan utan att utrustningen fysiskt behöver flyttas. Produktionstekniker kan enkelt starta förberedelserna av nya produktionsflöden och åtdragningssrutiner i kontorsmiljö samtidigt som en pågående produktionsprocess fortgår utan att störas. När det är dags att aktivera det nya produktionsflödet kan det ske genom anpassningar av  mjukvaran som sedan kan kommuniceras ut till produktionsutrustningen via exempelvis Ethernet. Detta förenklar processen betydligt och minskar kostnaden för installation av ny utrustning i monteringen. Dessa fördelar blir även aktuella vid ombalansering av en produktionslina för att förebygga flaskhalsar och öka produktiviteten. Med trådlösa verktyg förenklas den fysiska förflyttningen avsevärt.        

        Ökad produktivitet     
            Ökad produktivitet uppnås bland annat genom färre omarbetningar, bättre produktkvalitet och en optimerad drifttid i monteringen. Detta är bara några av de fördelar som kan uppnås genom smart processövervakning och programvaror för dataanalys. Genom användning av mjukvarulösningar för analys av produktionsdata sker övervakning, dokumentation och andra åtgärder för ständiga förbättringar utifrån de data som generas av utrustningen i produktionen. På så sätt förbättras monteringsprocessen väsentligt och antalet NOK(NOT OK) i monteringen kan reduceras avsevärt. Genom att systematiskt kontrollera de vanligaste ”NOK”-monteringarna och analysera åtdragningsdata kan produktionsproblemen identifieras i ett tidigt skede och rättas till. Produktionsproblemen, och de största flaskhalsarna i produktionen, åskådliggörs och kan åtgärdas utifrån fakta istället för antaganden och gissningar. Tillgången till tillförlitliga produktions- och monteringsdata har därmed stor betydelse för att öka och förbättra produktiviteten.        

        Bättre användarvänlighet     
            Bättre användarvänlighet med hjälp av smarta integrerade mjukvarulösningar möjliggör snabb identifiering av fel och förenklar för operatören vid ombearbetning. Andra fördelar är spårbarheten av manuella arbetsmoment i monteringsprocessen, enklare och snabbare felsökning samt en effektivare artikel- och produktionsövervakning. Bättre användarvänlighet både förenklar och minskar behovet av annars tidskrävande operatörsträning. Dessutom blir introduktionen av nya produkter enklare och snabbare. Även förändringar i monteringsprocessen förenklas och kan genomföras betydligt snabbare jämfört med en icke datadriven produktion.         

        Energibesparingar     
            Energibesparingar är en värdepelare med stor ekonomisk betydelse. En betydande reducering av energiförbrukningen blir möjlig genom funktioner för att virtuellt kontrollera verktyg och monteringsutrustning. Studier visar att upp till 80% av energin i en typisk industrimiljö konsumeras i standbyläge. Genom att koppla fler monteringsverktyg till samma styrenhet kan antalet styrskåp minskas. Detta har stor betydelse för att reducera energiförbrukningen i standbyläge. Utrustningen tar även mindre plats, kräver mindre kabelhantering och färre hårdvarukomponenter vilket minimerar mängden avfall. Virtuella enheter minskar alltså energiförbrukningen samt miljöpåverkan. 

            Läs också: Guide: 5 steg mot nollfelsmontering - vi hjälper er att ta stegen mot digital produktion ”
  Annons
 • På jakt efter säkra leveranskedjor

  Covid-19-pandemin har synliggjort hur känsliga de globala handelssystemen är för störningar. Så här kan snabb tillverkning av detaljer öka säkerheten i dina leveranskedjor.
  17
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

 • Teknik

  Ny gripper från OnRobot

  Robotgriparen 2FG7 är ett mycket bra alternativ för industrier som läkemedel och känslig elektronik.
  13