Foto: Hanza.

Jul 28, 2020

Sänkt omsättning, men nya affärsmöjligheter för Hanza.


Påverkade Hanzas möjligheter på lång sikt – men då i en positiv riktning

Tillverkningsstrategen HANZA Holding AB, noterad på NASDAQ Stockholm, presenterar i dag sin delårsrapport för perioden januari – juni, 2020. Bolaget beskriver hur utbrottet av covid-19 har haft en avsevärt negativ påverkan på verksamheten, med en hastig omsättningsminskning om ca. 10 %. Bolaget har därför genomfört ett omfattande åtgärdsprogram under det andra kvartalet som belastat resultatet med 27,5 MSEK. Samtidigt noterar HANZA att pandemin skapat nya möjligheter genom ett ökat behov av att förändra leverantörskedjor, vilket är i linje med HANZAs erbjudande med komplett och regional tillverkning.

VD Erik Stenfors kommenterar rapporten:

- Pandemin medförde en betydande negativ påverkan på omsättning och resultat under årets andra kvartal. Exklusive kostnader för det åtgärdsprogram vi genomfört, uppgick EBITDA under kvartal två till ca 36 MSEK (38).

- Våren påverkade också HANZAs möjligheter på lång sikt – men då i en positiv riktning. Produkttillverkning genom geografiskt spridda kontraktstillverkare har tydliga negativa kostnads- och miljöaspekter. Covid-19 har också visat på sårbarheten med globala nätverk av leverantörer, vilket föranleder produktbolag att ompröva sina tillverkningsstrategier. Det skapar nya affärsmöjligheter för HANZA genom vårt unika erbjudande som omfattar att förändra och effektivisera leverantörskedjor. Under våren har antalet kunddialoger ökat markant.

ANDRA KVARTALET (1 april – 30 juni)

 • Nettoomsättningen uppgick till 559,0 MSEK (506,6).
 • Rörelseresultatet före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar (EBITA) uppgick
  till -12,6 MSEK (19,3). Exklusive åtgärdsprogrammet uppgår EBITA till 14,9 MSEK.
  EBIT uppgick till -16,1 MSEK (17,1).
 • Resultat efter skatt uppgick till -19,6 MSEK (8,1), vilket motsvarar -0,58 SEK per aktie (0,26).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 26,7 MSEK (47,4).

FÖRSTA HALVÅRET (1 januari – 30 juni)

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 158,1 MSEK (1 004,3).
 • Rörelseresultatet före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar (EBITA) uppgick
  till 7,8 MSEK (38,8). Exklusive åtgärdsprogrammet uppgår EBITA till 35,3 MSEK.
  EBIT uppgick till 0,7 MSEK (34,4).
 • Resultat efter skatt uppgick till -13,2 MSEK (17,2), vilket motsvarar -0,39 SEK per aktie (0,56).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 94,3 MSEK (84,0).
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT