Jul 17, 2019

Sandvik rapport: Efterfrågan på en hög nivå - utmanad av en negativ ordertillväxt.


Historiskt hög nivå för kvartal två.

VDs KOMMENTAR: – I det andra kvartalet var efterfrågan på en historiskt hög nivå. Kundaktiviteten inom gruvindustrin var fortsatt stark, dock noterades en svagare aktivitet på marknaden inom våra tidig-cykliska verksamheter, framförallt påtagligt inom fordon och generell verkstadsindustri.

Totalt sett minskade orderingången med -5 %. Intäkterna låg kvar på en stabil nivå, främst till följd av tidigare erhållna order med längre leveranstider. Justerat rörelseresultat minskade med -2 %, negativt påverkat av den vikande vinstutvecklingen inom Sandvik Machining Solutions. Den justerade rörelsemarginalen minskade till 18,8 % (19,4). Jag är inte helt nöjd med den här nivån. Efter att under en lång period ha lagt stort fokus på att hantera en stark tillväxt, lägger vi nu ytterligare betoning på eff ektivitetsåtgärder. Vi kommer att vidta ytterligare åtgärder inom samtliga aff ärsområden för att långsiktigt leverera starka marginaler.

Dessa tillkommande aktiviteter kommer att implementeras omgående och omfattar en minskning av antalet medarbetare med cirka 2 000 personer, vilket är utöver de 450 som redan har lämnat under första halvåret. Följaktligen kommer kostnader om cirka 1,2 miljarder kronor att påverka rörelseresultatet under andra halvåret 2019. Jag förväntar mig totala besparingar på cirka 1,4 miljarder kronor, som borde börja få genomslag redan mot slutet av året, säger Björn Rosengren, Sandviks VD och koncernchef.

Styrelse undersöker notering för Sandvik Material Technologys på Nasdaq

– Fritt kassaflöde från den löpande verksamheten låg stabilt jämfört med samma period föregående år på 2,2 miljarder kronor (2,2), och balansräkningen förblev stark, med en nettoskuldsättningsgrad som, på det stora hela, förblev stabil på 0,32 (0,34). – Vi fortsatte att driva en aktiv förvaltning av verksamhetsportföljen och jag är nöjd med slutförandet av tidigare tillkännagivna förvärv, ämnade att stödja tillväxtpotentialen inom runda verktyg och digital gruvteknik. En viktig händelse under perioden var beslutet att inleda den interna separationsprocessen av Sandvik Materials Technology. Styrelsen beslutade också att undersöka möjligheterna för en notering på Nasdaq Stockholm, om det bedöms stärka Sandvik Materials Technologys position och framtida utveckling. – Under kvartalet offentliggjorde vi nya finansiella och hållbarhetsmål. Jag är övertygad om att Sandviks resultat sett över hela konjunkturcykeln, kommer att förbättras. I kombination med våra nya hållbarhetsmål har vi en stark grund för att skapa långsiktigt värde för aktieägarna.

Läs hela rapporten här
Loading...

MEST LÄSTA

    Annons
  • Svetsproduktivitet i toppklass med X5 FastMig

    Svetsarens yrkesskicklighet är självklart grundläggande för snabb och effektiv svetsning, men den kan inte utnyttjas fullt ut om den inte matchas med rätt utrustning. Hur kan en svetsmaskin öka bågtidsfaktorn och skapa en produktivitet i toppklass?
    80

SENASTE NYTT