Foto: Sandvik.

Mar 26, 2020

Sandvik sänker lönerna för koncernledningen


Verkstadsjätten Sandvik meddelar på torsdagen en rad besparingsåtgärder för att stävja effekterna av coronaviruset.

Sandvik-koncernen lämnade på torsdagen en uppdatering kring effekterna av coronaviruset. Verkstadsföretaget aviserar snabba besparingsåtgärder i form av arbetstidsförkortning, färre tillfälligt anställda och konsulter, generella kostnadsbesparingar samt ett nytt utdelningsförslag. Det framgår av ett pressmeddelande.

Då arbetstidsförkortningar kommer att innebära en tillfällig negativ påverkan på lönenivån för många anställda, har medlemmarna i Sandviks koncernledning därför beslutat att sänka sina löner med 10 procent under denna period.

Affärsläge och framtida effekter

Affärsutvecklingen under januari och februari har på de flesta marknader varit i linje med Sandviks förväntan, med undantag för Kina där verksamheterna hölls stängda en extra vecka under det kinesiska nyåret till följd av situationen med coronaviruset. Företagets verksamheter i Kina är nu igång igen och närmar sig normal kapacitet.

Under mars har osäkerheten kring coronavirusets effekter gradvis ökat på många andra håll i världen. De flesta produktionsenheter i Sandvikkoncernen har kunnat fortsätta sin verksamhet, men restriktioner från myndigheter har inneburit att produktionen för tillfället är pausad i Italien, Indien och delvis även i andra regioner.

Även om Sandvik för närvarande bedömer att den direkta finansiella effekten under första kvartalet blir begränsad, har Sandvik identifierat ett behov av att hantera framtida effekter på våra verksamheter från den snabba spridningen av coronaviruset.

Sandvik har därför initierat åtgärder som kommer att vidtas inom hela koncernen och som ger besparingar på både kort och lång sikt. Fokus kommer initialt att ligga på aktiviteter som ger snabb effekt, som arbetstidsförkortning, färre tillfälligt anställda och konsulter samt generella kostnadsbesparingar.

För ett längre perspektiv kommer även strukturella förändringar och personalreduceringar att utvärderas för anpassning till förändrade marknadsförutsättningar, skriver bolaget.

− Situationen med coronaviruset har eskalerat runt om i världen och vi måste anpassa oss till denna dramatiska förändring i de globala marknadsförhållandena. Divisioner inom alla våra tre affärsområden vidtar snabba åtgärder för att säkra våra långsiktiga marknadsledande positioner och skydda vårt företag, säger Sandviks VD och koncernchef Stefan Widing.

Besparingar om 1,5 miljarder

Tillfälliga kortsiktiga åtgärder som primärt är relaterade till arbetstidsförkortningar kommer att generera en besparing på cirka 1,5 miljarder kronor under 2020. Vi initierar också långsiktiga strukturella åtgärder, vilka uppskattas leda till kostnader på cirka 1,4 miljarder kronor. Dessa kommer att rapporteras som jämförelsestörande poster i rörelseresultatet under andra kvartalet 2020 och merparten påverkar kassaflödet. Besparingar på cirka 0,9 miljarder kronor från dessa långsiktiga strukturella åtgärder når full årstakt i slutet av 2021. 

Till följd av nuvarande instabila marknadsläge, och som en försiktighetsåtgärd, är förslaget från Sandviks styrelse att årsstämman fattar beslut om en utdelning på 3,00 kronor per aktie, vilket skiljer sig från det tidigare förslaget om 4,50 kronor per aktie. Det är styrelsens avsikt att kalla till en extra bolagsstämma före slutet av oktober i år för att besluta om en extra utdelning om 1,50 kronor per aktie, förutsatt att marknaden har stabiliserats och att företagets finansiella ställning medger detta.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT