Lars Thunberg. Foto: VA Automotive.

Mar 15, 2018

"I sämre skick än som förespeglats"


VA Automotive gör stor förlust, men nye vdn har en plan.

I fjärde kvartalet föll intäkterna i VA Automotive till 91,6 Mkr (116,5) och rörelseresultatet landade på -13,9 Mkr (5,4). Resultatet efter skatt föll till -21,4 Mkr (2,6). För helåret 2017 uppgick intäkterna till 409,4 Mkr (410,9) och rörelseresultatet föll till -30,7 Mkr (13,0).

I december gick styrelseordförande Lars Thunberg in som vd i bolaget. VD-bytet föranleddes av att styrelsen ansåg att det tidigare beslutade och påbörjade åtgärdsprogrammet inte genomdrevs med tillräcklig kraft och med rätt precision.

Dessvärre tvingades jag relativt omgående konstatera att VA Automotive var i ett sämre skick än som förespeglats såväl mig som styrelsen, skriver Lars Thunberg i rapporten.

Mina första åtgärder var att minska kostnaderna och få balans mellan kostnader och intäkter. Dessa åtgärder har inneburit stora engångskostnader, ytterligare kostnader har uppkommit genom fallande volymer samt nedskrivning av pågående kundprojekt.

Besparingsåtgärderna avseende de varsel som aviserades under december ger en negativ effekt fram till halvårsskiftet 2018. Därefter slår de igenom med full kraft.

Bolaget räknar med en neutral effekt för helåret 2018. Besparingsåtgärderna slår igenom med full kraft för helåret 2019 och uppgår då till cirka 13 MSEK på helårsbasis.

Sammantaget bör dessa åtgärder tillsammans med övriga besparingsåtgärder leda till positiva kassaflöden senast helåret 2019. Arbetet med att implementera en kvalitetssäkrad offertprocess samt en ny prioriteringsordning med lågserier och kundanalys bör leda till en förbättring av bruttomarginalen från 2018.

Efter att ha lagt kraften på kostnadssidan fokuserar bolaget nu på affärsmodeller och processer. Nya affärsmodeller har implementerats där lågserier och förserier prioriteras i förhållande till volymproduktion och att välja rätt kund.

Produktion i slutet av en livscykel kommer noga att analyseras innan vi offererar, skriver Lars Thunberg.

Det "nya" VA Automotive skall arbeta med utgångspunkt från "One-Stop-Shop". "One-Stop-Shop" är arbetsnamnet som visar att VA Automotive har en unik ställning i svensk industri. VA Engineering kan designa, konstruera samt simulera verktyg, VA Tooling kan producera verktyg och det finns möjlighet att producera komponenter och detaljer i VA Components.

I den nya strategin ingår det att hitta internationella samarbetspartners som har storlek och geografisk närvaro där VA Automotives svenska kunder etablerat sin produktion. VA Automotive kommer arbeta med den svenska marknaden samt supportera den internationella partnern i samarbetet med den svenska slutkunden, på detta vis kan vi erbjuda kund produktion i Sverige samt utland. En annan fördel för kund är att vi kommer erbjuda produktutveckling på hög internationell nivå.

VA Automotive kommer jobba vidare på sin egenutvecklade produktionsteknik HardMesch. HardMesch befinner sig fortfarande i verifieringsstadiet, förutsättningarna bedöms goda och de teoretiska studierna på Lunds Tekniska Högskola samt Chalmers Universitet pekar ensidigt på stor potential.

I samband med publiceringen av bokslutskommunikén, offentliggör VA Automotive också ett pressmeddelande om att styrelsen föreslår en företrädesemission om 24,5 Mkr.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT