micael Johansson

Micael Johansson. Foto: Saab.

Oct 19, 2020

Minskat resultat för Saab


Utdragen pandemi och långsam global återhämtning ökar riskerna framöver.

Försäljningsintäkterna för försvarsföretaget Saab uppgick de första nio månaderna till 22,9 miljarder kronor (24,9).  De lägre volymerna i kvartalet beror främst på de Covid-19-relaterade korrigeringarna av projektkalkyler samt svag efterfrågan inom civila flygverksamheten. Exklusive projektkorrigeringarna var försäljningen ner -2% för årets första nio månader. Det framgår av bolagets delårsrapport, som presenterades på måndagmorgonen.

Rörelseresultatet de första nio månaderna uppgick till 549 miljoner kronor (1 739). I jämförelsestörande poster i kvartalet ingick, realisationsvinst för försäljningen av Vricon med 1,0 miljard kronor, Covid-19 relaterade korrigeringar i projektkalkyler om 1,5 miljarder kronor och avsättningar och nedskrivningar om 0,6 miljarder kronor. Exklusive jämförelsestörande posterna uppgick rörelseresultatet till 1 657 miljoner kronor och motsvarade en rörelsemarginal om 6,8% (7,0).

Försvarsföretaget har dock fortsatt säkra viktiga kontrakt, trots besvärliga tider. Orderingången ökade med 8% i kvartalet och med 27% under årets första nio månader och uppgick till 24,2 miljarder kronor (19,1).

Kommentar från VD och koncernchef Micael Johansson:

"För Saab har osäkerheten kring Covid-19 framförallt varit kopplad till störningar i leverantörskedjan inom bolagets samtliga affärsområden samt marknadsförutsättningarna inom den civila verksamheten. På grund av den utdragna pandemin och den långsamma globala återhämtningen ser Saab nu en ökad risk relaterat till effekterna av Covid-19."

"Utvecklingen under den senaste tiden gör att Saab bedömer att de framtida riskerna för framförallt affärsområdet Aeronautics har ökat. Den utdragna pandemin och återhämtningen påverkar huvudsakligen underleverantörer och därmed materielförsörjningen till Gripen E/F-programmen. Det får följdeffekter på utvecklingsarbete, verifiering och produktion."

"Gripenprogrammen kännetecknas av långa ledtider med produktion i relativt små serier där komponenter måste certifieras ur flygvärdighetsperspektiv, vilket gör att bedömningen av den framtida ekonomiska påverkan inom Aeronautics blivit alltmer osäker. Saab har hanterat de ökade riskerna genom att korrigera projektkalkylen, vilket har påverkat rörelseresultatet negativt med 1,1 miljarder kronor i kvartalet. Vidare är vår bedömning att risker i leverantörsledet för övriga affärsområden har ökat, men i begränsad omfattning, varför ytterligare 0,4 miljarder kronor avsätts för korrigeringar i andra projektkalkyler. Vår bedömning baseras på att effekterna av pandemin fortgår under 2021."

"I samband med delårsrapporten för första kvartalet 2020 kunde prognosen på organisk försäljningstillväxt och rörelsemarginal för helåret inte konfirmeras eftersom Covid-19 innebar för stor osäkerhet. Detta gäller fortsatt."

"Bedömningen om en hög leveranstakt i fjärde kvartalet inklusive viktiga betalningsmilstolpar gäller alltjämt, liksom bedömningen att det operationella kassaflödet för helåret 2020 kommer vara positivt, exklusive anstånd från statliga stödpaket." 
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT