Ovako. Foto: Peter Phillips.

Oct 25, 2017

Rekordkvartal för Ovako


Orderboken mer än 50 procent högre än vid motsvarande tid förra året.

Ovako utvecklar högteknologiska stållösningar till och tillsammans med kunder inom kullager-, transport- och tillverkningsindustrin. Produktionen baseras på återvunnet skrot och omfattar stål i form av stång, rör, ringar och förkomponenter. 

Ovako tillkännagav idag resultatet för det tredje kvartalet 2017.

-Både försäljningsvolymer och orderingång ökade och vi levererade vårt starkaste Q3-resultat sedan 2011. Resultatförbättringen drevs av ökad försäljning och sänkta strukturella kostnader. Pågående utökning av kapacitet för att möta ökad efterfrågan under det fjärde kvartalet belastade resultatet något. Vår goda resultatutveckling möjliggjorde en framgångsrik omfinansiering under kvartalet genom emission av en ny femårig obligation till lägre ränta, säger Marcus Hedblom, vd och koncernchef på Ovako. 

EBITDA-resultatet före omstruktureringskostnader förbättrades till 9 (5) MEUR. Försäljningsvolymen under kvartalet uppgick till 162 kton, 11 procent högre än 2016, och orderingången ökade med 14 procent, samtidigt som orderboken var mer än 50 procent högre än vid motsvarande tid förra året. Kassaflödet från den löpande verksamheten stärktes under samma period från 3 till 14 MEUR. Ovakos omstruktureringsprogram har bidragit med 4 MEUR i form av lägre kostnader under kvartalet. 

Tredje kvartalet 2017 (2016)  

  • Orderingången ökade med 14 procent jämfört med föregående år
  • Försäljningsvolymen var 11 procent högre än 2016 och intäkterna steg med 19 procent
  • EBITDA före omstruktureringskostnader var till 9 (5) MEUR och stärktes av ökad försäljning och sänkta kostnader genom omstruktureringsprogrammet. Resultatet påverkades också av kostnader kopplade till ökning av bemannad kapacitet, vilket kommer att bidra till högre produktion under fjärde kvartalet
  • Rörelseresultatet (EBITA) var 1 (-3) MEUR före omstruktureringskostnader på 0 (3) MEUR
  • Kassaflödet från löpande verksamhet var till 14 (3) MEUR, inklusive betalda omstruktureringskostnader på 1 (2) MEUR
  • Ovakos omstruktureringsprogram bidrog med 4 MEUR i form av lägre kostnader
  • I september säkerställdes refinansiering av koncernen genom ett nytt femårigt obligationslån på 310 MEUR till en fast ränta på 5,0 procent, vilket ger en besparing på 4 MEUR per år i räntekostnader.

Mot bakgrund av den fortsatt höga industriella aktiviteten hos våra kunder, utökade skift i flera av våra produktionsflöden, samt en välfylld orderbok, bedömer företaget en fortsatt stark utveckling för leveransvolymer under det fjärde kvartalet. 
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT