När fordonsbranschen växer och ställer om efterfrågas ny kompetens. Bild från yrkesmässan Euroskills 2016. Foto: Barry Li.

Jun 20, 2017

Ny kompetens efterfrågas i fordonsindustrin


Den höga kompetensnivån i Västra Götaland ligger bakom fordonsindustrins snabba tillväxt i regionen. Men när branschen ställer om förändras kompetensbehoven.

 

Fordonsindustrin i Västra Götaland upplever en sällan skådad högkonjunktur. De senaste åren har flera tusen nya jobb tillkommit i branschen. Många företag har expanderat kraftigt och flera har fortsatta expansionsplaner.

Men med digitalisering, elektrifiering, ständig uppkoppling, självkörande system och andra trender står fordonsindustrin inför en omställning som ställer höga krav på kompetens för att möta marknadens behov.

Det framgår av en ny studie från Business Region Göteborg och Västra Götalandsregionen och det är den klart tydligaste slutsatsen man kan dra av studien som är baserad på intervjuer med drygt 20 olika företag inom den västsvenska fordonsindustrin.

Företagen vittnar om att konkurrensen om kompetensen ökar mellan fordonstillverkare, leverantörer och konsultbolag och att man dessutom i större utsträckning efterfrågar samma arbetskraft inom telekom och IT-sektorn.

Särskilt inom produktionsteknik beskrivs bristen på kompetens som skriande stor.

Flertalet företag anser dessutom att det utbildas för få inom teknik, både på gymnasienivå och eftergymnasial nivå. Om regionens kunskapsbas inte underhålls över tid riskerar flaskhalsar att uppstå i branschen vilket hämmar möjligheterna att växa.

Även bostadssituationen i regionen uppges genomgående som ett hinder för företagen att locka till sig kompetens utifrån, dels den generella bristen på bostäder men man saknar även lösningar för medföljande familjer. Vidare efterfrågas bland annat internationella skolor. Ett särskilt hinder för internationell rekrytering är Migrationsverket som av många företag uppges vara långsamt och byråkratiskt.

De intervjuade företagen föreslår ett antal åtgärder för att möta utmaningarna runt kompetensförsörjningen. Samverkan kring rekrytering och marknadsföring av regionen kan öka, samverkansprojekt som stöttar teknikutveckling bör fortsätta och man borde ytterligare kunna organisera dialogen mellan företag, högskolor och andra utbildningsorganisationer. Insatser för att öka teknikintresset hos unga efterfrågas liksom satsningar på bostäder, kommunikationer och infrastruktur.

– Fordonsbranschen är glödhet i regionen. Frågan om kompetensförsörjning är viktig inte bara ur ett regionalt perspektiv, utan är lika mycket en nationell angelägenhet sett i ljuset av den betydande andel av svensk export och tillväxt som branschen står för, säger Per Österström, gruppchef för transporter och fordon på Business Region Göteborg.

– För att vara en framgångsrik industriregion behöver växande sektorer försörjas med kompetens så att inte tillväxten hämmas. De regioner som klarar av detta på ett bra sätt blir mer tåliga och konkurrenskraftiga på lång sikt, säger Hans Fogelberg, regionutvecklare vid Västra Götalandsregionen.

Syftet med Business Region Göteborgs och Västra Götalandsregionens studie är att kartlägga, analysera och skapa ett underlag för dialog och samverkan kring fordonsbranschens kompetensbehov i dag och i framtiden samt ge förslag på olika åtgärder för att möta kompetensbehovet. IVL Svenska Miljöinstitutet har genomfört kartläggningen i samarbete med Business Region Göteborg och Västra Götalandsregionen.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT