Sven Kristensson, koncernchef Nederman Group.

Sven Kristensson, koncernchef Nederman Group. Foto: Nederman

Jul 12, 2019

Nedermans kvartal i linje med förväntningarna


- Årets andra kvartal var ett bra kvartal för Nederman som helhet. Orderingången i kvartalet växte till 1 044,1 miljoner kronor (912,1), motsvarande en valutaneutral tillväxt om 10,3 procent. Även omsättningen utvecklades positivt i kvartalet och uppgick till 1 096,2 miljoner kronor (863,9), motsvarande en valutaneutral tillväxt om 22,2 procent. Det justerade rörelseresultatet steg till 84,9 miljoner kronor (73,1), säger vd Sven Kristensson

Vd Sven Kristensson:

- Utvecklingen i kvartalet är i linje med våra förväntningar. Europa hade ett starkt kvartal. I Nordamerika hade tre av våra fyra divisioner goda framgångar. I Asien var utvecklingen betydligt svagare. En förklaring till detta är den oro som handelskonflikten mellan USA och Kina har gett upphov till, vilken inneburit att våra kunder avvaktar med sina investeringsbeslut. Även om marknadsförutsättningarna i Asien är utmanande är vi inte nöjda med hur vår försäljning har utvecklats i regionen.

Vår nya organisation och senaste förvärv levererar
Vår nya organisation, med fyra globala divisioner, är nu fullt ut operativ och vi börjar se positiva resultat i form av ökat fokus och stor energi. Våra senaste förvärv är också helt integrerade i den nya organisationsstrukturen och bidrar på ett betydande sätt till Nedermans utveckling. Detta gäller inte minst Luwa, som under kvartalet visat betydande styrka. Vi har under kvartalet också fått flera bevis på Luwas starka varumärke och goda kundrelationer. Vi kommer att bygga vidare på detta stora förtroende från kunderna genom att ytterligare stärka Luwas service-erbjudande med attraktiva IoT-lösningar.

Utsikter
- Många av våra marknader, inte minst USA och Kina, präglas av fortsatt osäkerhet. Risken för handelskonflikter och finansiell osäkerhet gör att beslut om stora investeringar drar ut på tiden och att stora projekt skjuts på framtiden. Trots dessa geopolitiska utmaningar är vår grundsyn försiktigt optimistisk. Miljöfrågorna kommer fortsatt vara viktiga för våra kunder och vi har stärkt våra positioner på flera centrala områden där vi ser att framtidens tillväxt kommer att finnas. I Europa och Nordamerika kommer vi att bygga vidare på Nedermans styrkor som ett ledande miljöteknikföretag. Vad gäller utvecklingen i Asien, som inte är i linje med våra ambitioner, kommer vi att noga gå igenom våra aktiviteter för att se hur vi ska vända trenden.

Kvartal 2, 2019

Orderingången var 1 044,1 Mkr (912,1), vilket justerat för valutaeffekter motsvarar en ökning på 10,3 procent jämfört med samma period föregående år. 
Omsättningen var 1 096,2 Mkr (863,9), vilket justerat för valutaeffekter motsvarar en ökning på 22,2 procent jämfört med samma period föregående år. 
Justerat rörelseresultat var 84,9 Mkr (73,1)*, vilket gav en justerad rörelsemarginal på 7,7 procent (8,5)*. 
Rörelseresultatet var 84,5 Mkr (69,3)*, vilket gav en rörelsemarginal på 7,7 procent (8,0)*. 
Resultat efter skatt var 54,4 Mkr (43,6)*. 
Resultat per aktie var 1,55 kr (1,24)*.

Januari – juni, 2019

Orderingången var 2 063,1 Mkr (1 693,8), vilket justerat för valutaeffekter motsvarar en ökning på 16,1 procent jämfört med samma period föregående år. 
Omsättningen var 2 132,6 Mkr (1 649,7), vilket justerat för valutaeffekter motsvarar en ökning på 23,2 procent jämfört med samma period föregående år. 
Justerat rörelseresultat var 158,0 Mkr (136,0)*, vilket gav en justerad rörelsemarginal på 7,4 procent (8,2)*. 
Rörelseresultatet var 156,6 Mkr (132,2)*, vilket gav en rörelsemarginal på 7,3 procent (8,0)*. 
Resultat efter skatt var 100,6 Mkr (80,3)*. 
Resultat per aktie var 2,87 kr (2,29)*. 
* Koncernen har vid övergången till IFRS 16 tillämpat en retroaktiv metod vilket innebär att siffrorna för räkenskapsåret 2018 har omräknats i enlighet med den nya standarden.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT