Sven Kristensson, vd för Nederman. Foto: Nederman Group.

Jul 12, 2017

Nederman i bra utveckling


Delårsrapporten visar en stark organisk tillväxt

Delårsrapport kvartal 2, januari – juni 2017

Kvartal 2 

  • Orderingången var 849,4 Mkr (726,5), vilket motsvarar en organisk ökning på 13,6% jämfört med samma period föregående år.
  • Omsättningen var 759,2 Mkr (770,5), vilket motsvarar en organisk minskning på 4,9% jämfört med samma period föregående år.
  • Rörelseresultatet var 60,9 Mkr (65,4), vilket gav en rörelsemarginal på 8,0% (8,5).
  • Resultat efter skatt var 38,3 Mkr (43,1).
  • Resultat per aktie var 3,28 kr (3,69).

Januari – juni

  • Orderingången var 1 580,5 Mkr (1 465,3), vilket motsvarar en organisk ökning på 4,4% jämfört med samma period föregående år.
  • Omsättningen var 1 519,8 Mkr (1 495,2), vilket motsvarar en organisk minskning på 2,0% jämfört med samma period föregående år.
  • Rörelseresultatet var 109,7 Mkr (96,2), vilket gav en rörelsemarginal på 7,2% (6,4).
  • Resultat efter skatt var 70,2 Mkr (63,2).
  • Resultat per aktie var 6,01 kr (5,41).

VD-ord
”Nederman hade en bra utveckling under årets andra kvartal. Orderingången uppgick till 849,4 miljoner kronor (726,5), motsvarande en organisk tillväxt om 13,6 procent. Omsättningen uppgick till 759,2 miljoner kronor (770,5). Den något lägre omsättningen förklaras av tidigare kvartals lägre orderingång. Koncernens rörelseresultat för kvartalet uppgick till 60,9 miljoner kronor, motsvarande en rörelsemarginal om 8,0 procent (8,5).

Den positiva utvecklingen av orderingången uppnåddes genom god tillväxt inom samtliga divisioner med en särskilt stark utveckling i Americas där orderingång växte med drygt 27 procent organiskt. Den goda utvecklingen i Americas förklaras främst av en god utveckling i USA där efterfrågan på koncernens lösningar växte efter ett antal svagare kvartal.

Den europeiska marknaden har stärkts ytterligare något och präglas nu av stabilitet och en försiktigt växande optimism. I Americas kännetecknas marknadsläget fortsatt av osäkerhet med utdragna beslutsprocesser, även om de positiva undertonerna har stärkts i USA.

Vad gäller Kanada och Mexiko kvarstår osäkerheten kring den amerikanska administrationens intentioner kring handelsavtalet NAFTA. Trots den kvarstående osäkerheten såg vi en positiv utveckling i båda länderna under årets andra kvartal.

Vår största utmaning utgörs fortsatt av osäkerheten kring försäljningen av stora projekt i USA och Kina. Efterfrågan i USA har påverkats av en nedgång i industriproduktionen under 2016. Den starka orderingången i det andra kvartalet var mycket glädjande, men det är för tidigt att dra några bestämda slutsatser för de närmaste kvartalen. Samtidigt pekar indikatorer på att företagen i regionen planerar för ökande investeringar. I Kina arbetar vi med ett flertal intressanta projekt, men marknaden präglas fortsatt av tydliga finansieringsbegränsningar. Långsiktigt ser dock Nederman framtida affärsmöjligheter i Kina tack vare en ökad miljömedvetenhet.

Med undantag av Kina utvecklades flertalet marknader i APAC väl i kvartalet. Tillväxten var särskilt markerad i Indien, som har haft en god utveckling under en längre tid. Fokus för vår verksamhet i APAC har under den senaste tiden varit att förbättra lönsamheten. Det är därför särskilt glädjande att kunna konstatera att vi går mot lönsamhet och att vi ser positivt på APAC för helåret.

Sammantaget var årets andra kvartal ett bra kvartal för Nederman med god utveckling av orderingången. Orderstocken befinner sig nu på en högre nivå än vid halvårsskiftet 2016, vilket gör att vi har en positiv grundsyn på återstoden av 2017.

Nedermans satsning på att ta en ledande position inom digitalisering av våra lösningar fortsatte under kvartal två, bland annat med lanseringen av Nederman Insight. Som ett viktigt steg på vägen att lyckas i våra ambitioner har vi även rekryterat Aage Snorgaard till positionen som SVP & Head of Digital Solutions.

Ytterligare förstärkning av koncernledningen sker genom att Per Lind tar en ny roll som ansvarig för globala key-accounts. Tomas Hagström har rekryterats till positionen SVP & Head of Division Americas.” 

Sven Kristensson, VDFör ytterligare information, vänligen kontakta:

Sven Kristensson, CEO
Telephone: +46 42 18 87 00
e-mail: sven.kristensson@nederman.com

Matthew Cusick, CFO
Telephone: +46 42 18 87 00
e-mail: matthew.cusick@nederman.com
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT