Snabbladdare. Foto: Garo.

May 20, 2020

Minskat resultat för Garo


Effektiviseringsprogram berör 18 tjänster.

Elprodukttillverkaren Garo i Gnosjö publicerade på tisdagen delårsrapporten för årets första kvartal. GARO har i april genomfört ett effektiviseringsprogram som resulterat i att 18 tjänster berörs, varav merparten är tjänstemän i Sverige och Polen. I april återkallade styrelsen som en försiktighetsåtgärd tidigare kommunicerat förslag kring utdelning.

Försäljningsutvecklingen var stabil i både segment Sverige och Övriga marknader. Marknaden för Installation var under kvartalet fortsatt god i Sverige. Försäljningen i Norge minskade huvudsakligen som ett resultat av de restriktiva åtgärder som sjösattes i slutet av kvartalet för att motverka spridningen av coronaviruset, medan försäljningen i Finland och Storbritannien ökade något.

Nettoomsättningen uppgick i första kvartalet till MSEK 248,3 (248,4). Rörelseresultatet minskade till MSEK 18,8 (29,2), med en rörelsemarginal om 7,6% (11,7). Negativa valutaeffekter har belastat rörelseresultatet med MSEK -6,5 (-0,6). Resultatet efter skatt uppgick till MSEK 14,6 (24,8).

Rörelseresultatet påverkades negativt av valutakursrörelser MSEK -6,5 (-0,6) mot slutet av kvartalet, då den svenska och norska kronan försvagades kraftigt mot euron som är en viktig inköpsvaluta. Rörelseresultatet påverkades även av den underliggande lägre volymen i början av kvartalet samt av fortsatta marknadsinvesteringar i Storbritannien.

Den pågående Coronapandemin har hittills haft relativt begränsad effekt på GAROs efterfrågan i Sverige. Koncernens risker framåt bedöms främst ligga i lägre efterfrågan på de marknader där Corona på ett omfattande sätt begränsar aktiviteten i ekonomin, vilket skett i Norge och på Irland. Desto längre denna situation fortgår kommer det successivt påverka koncernens omsättning och resultat under andra kvartalet.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT