scania

Foto: Scania.

May 4, 2020

Minskad orderingång för Scania


Osäkert efterfrågeläge - flaggar för ytterligare åtgärder.

"Årets första kvartal började positivt men kom från mars månad att präglas av coronavirusets utbrott och de extraordinära samhällsåtgärder som vidtagits för att minska smittspridningen. Scanias leveransförmåga blev alltmer begränsad av komponentbrist och störningar som uppstått i leverantörs- och logistikkedjan. Beslut om att stoppa Scanias europeiska produktion togs i slutet av mars och därpå följde en strukturerad nedstängning av resterande produktion globalt." Så inleder Scanias vd Henrik Henriksson delårsrapporten för första kvartalet.

Under perioden sjönk Scanias nettoomsättning till 33,1 miljarder kronor (36,1) och resultatet uppgick till MSEK 3 005 (4 207) vilket gav en rörelsemarginal på 9,1 procent. Lägre fordonsvolymer påverkade resultatet negativt vilket delvis motverkades av valutaeffekter och en något högre servicevolym. Scanias serviceintäkter under första kvartalet ökade med 5 procent till MSEK 7 509 (7 166).

Financial Services redovisade ett minskat rörelseresultat på MSEK 277 (345) delvis beroende på en ökad andel avsättningar för osäkra fordringar, som en konsekvens av att kundernas betalningsförmåga försämrats på grund av coronapandemin.

Vid slutet av första kvartalet 2020 hade Scanias orderingång för lastbilar sjunkit med 27 procent jämfört med samma period föregående år, med stora nedgångar i Europa och Latinamerika. Orderingången på buss och affärsområdet Engines var något högre, respektive i nivå med motsvarande period föregående år.

Under april har Scania påbörjat en försiktig återstart av den globala produktionen på låga nivåer för att testa sin egen och leverantörernas leveransförmåga.

Givet osäkerheten i global ekonomi är efterfrågeläget på kort sikt väldigt svårbedömt med risk för avbokningar av redan lagda beställningar, skriver Henrik Henriksson och han flaggar för ytterligare åtgärder:

Även om Scania på kort sikt har lyckats bibehålla merparten av jobben genom korttidspermitteringar kan ytterligare åtgärder behöva vidtas.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT