Jul 9, 2018

Miljonregn till nytt projekt inom additiv tillverkning


ADROAM ”Applikationsdriven utveckling för ökad robusthet och påtaglighet i additiv tillverkning av metall”

För att industriellt applicera additiv tillverkning (AM) och stärka svensk industris konkurrenskraft inom området behövs i processen pålitlighet, förutsägbarhet och reproducerbarhet, vilket kan sammanfattas med termen robusthet. Projektet ADROAM kommer att utveckla ny valideringsmetodik och verifikationsteknik samt testa dessa på existerande applikationer.

Genom att öka förståelsen för hur processens parametervariationer påverkar material och komponent är målet att på ett predikterbart sätt använda processens variationer för att skapa optimerade egenskaper hos slutprodukten. Dessa applikationer är utmattningshållfasta och nötningsbeständiga kugghjul, nötningsbeständiga stansverktyg och bearbetningsbara material, alla traditionellt tillverkade med höglegerat stål. Detta är ett material som idag anses vara svårt att tillverka med AM på grund av sitt snäva processfönster.

– ADROAM har en tydlig frågeställning med goda förutsättningar och tillsammans med ett starkt konsortium ser vi väldigt ljust på att vi kommer att öka robustheten inom additiv tillverkning. ADROAM kommer att utveckla metodik för att lättare pricka rätt i sina processparametrar och genom att implementera och utveckla in-situ processövervakning kommer projektet kunna öka robustheten i additiv tillverkning, säger Joakim Ålgårdh, forskare vid Swerea Kimab och projektledare för ADROAM.

Bra metoder saknas idag för att övervaka AM-processen och inhämta återkopplande data under drift. För att öka återkopplingen och förståelsen för processen, kommer projektet utveckla och implementera ny verifikationsteknik, vilket gör att processen bättre kan anpassas för att uppnå bättre robusthet. Möjligheten till att övervaka processen skapar potential att tillverka komponenter i höglegerat stål med AM. Genom att införa dessa ny valideringsmetodik kan processer, processinställningar, komponenter och material bättre jämföras och robustheten för material som höglegerat stål kan därmed utvärderas och således förbättras.

ADROAM har en total budget på 11,9 miljoner kronor, varav 5,7 miljoner kommer från Vinnova.

Inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material satsas nu 69 miljoner kronor på projekt som bidrar till att industrialisera additiv tillverkning (AM) inom svensk metallproducerande och -användande industri. Nio olika projekt har i utlysningen ”Industrialisering av additiv tillverkning för metalliska material” beviljats stöd från den svenska innovationsmyndigheten Vinnova.

Additiv tillverkning av metall har klarat av sitt inledande utvecklingsstadium; tekniken fungerar och tillämpas, men fortfarande i liten skala sett till sin potential. Den övergripande avsikten med utlysningen är att utveckla AM av metall från en situation där komponenter i princip tillverkas en och en till en industrialiserad process som kan integreras fullt ut i ordinarie industriella tillverkningsprocesser.

Projekten som har beviljats stöd i denna utlysning bidrar till att öka kunskapen eller ta fram signifikant förbättrade metoder eller verktygsom skaparnytta för en bred krets av aktörer inom innovationsområdet. Detta ska leda till att den tekniska förmågan stärks inom de områden som prioriterats högst i den färdplan för svensk AM som tidigare tagits fram inom Metalliska material. På det viset kan Sverige ta viktiga steg mot en fullskalig industrialisering av AM för metalliska material.

Kontaktperson:

Gert Nilson, programchef, Metalliska material, mobil 070 253 01 14
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT