Autonomous Driving.

Jan 3, 2020

Fordonsföretaget har 19 miljarder dollar i orderboken


Trots att fordonsproduktionen fram till 2025 väntas minska med i genomsnitt omkring 9%

Veoneer, Inc.  (NYSE: VNE and SSE: VNE SDB) beräknar det totala värdet av alla ordrar till ungefär 19 miljarder USD, vilket ligger i linje med uppskattningen från slutet av 2018 på mer än 19 miljarder USD. Detta pekar mot en stark framtida försäljningstillväxt. Orderingången för helåret 2019 beräknas totalt vara värd 2,5 miljarder USD, vilket motsvarar en genomsnittlig årlig orderingång på omkring 550 miljoner USD, där omkring 70% är Aktiv Säkerhet. Siffran är lägre än förväntat och beror främst på försenad orderingång, vilket Veoneer indikerade för första gången i sin kvartalsrapport för tredje kvartalet 2019.   

Den totala orderbokens värde på cirka 19 miljarder USD ligger i linje med uppskattningen från slutet av 2018, trots att fordonsproduktionen fram till 2025 väntas minska med i genomsnitt omkring 9%, jämfört med de uppskattningar som gjordes för ett år sedan. I likhet med föregående år består omkring 80% av orderboken av elektroniksegmentet (Aktiv Säkerhet och Restraint Control Systems). Den totala orderbokens värde beräknas som det totala förväntade försäljningsvärdet av samtliga nuvarande ordrar.

Veoneer förväntar försäljningen växa till 2,5 miljarder dollar

Givet den fortsatt starka orderboken uppskattar Veoneer att försäljningen av Aktiv Säkerhet och Restraint Contol Systems ska växa till ungefär 2,5 miljarder USD år 2022, en årlig tillväxttakt (CAGR) på ungefär 19%, vilket är mer än 15% högre än nuvarande fordonsproduktion. Inklusive verksamheten för bromskontrollsystem, som genomgår en strategisk översyn, förväntas försäljningen uppgå till cirka 3,3 miljarder USD och en uppskattad CAGR på 20%. Detta kan jämföras med de senaste 12 månadernas nettoförsäljning per den 30 september 2019, där kärnverksamheten uppgick till 1,604 miljarder USD och den totala nettoförsäljningen (inklusive bromssystem) till 1,982 miljarder USD.

Veoneer väntas återgå till organisk försäljningstillväxt under 2020. Baserat på timingen av nya fordonslanseringar väntas tillväxten ske under andra halvåret detta år. Företaget har för avsikt att dela ytterligare information om den organiska försäljningen för 2020 och förväntad orderingång i kvartalsrapporten för fjärde kvartalet 2019, vilken planeras till den 5 februari 2020.

Denna information är sådan information som Veoneer, Inc. är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande fredagen den 3 januari 2020 kl 8.30.

Ej U.S. GAAP-baserade beräkningar

I releasen hänvisar vi till organisk försäljningstillväxt, som inte beräknas enligt U.S. GAAP (Generally Accepted Accounting Principles, d v s god redovisningssed i USA). För ytterligare information om organisk försäljning och organisk försäljningstillväxt, se Veoneers rapporter hos den amerikanska finansinspektionen SEC.  

Definitioner

Orderbok – beräknad total framtida omsättning från nya affärer baserad på en uppskattning av produktionsvolymer, prissättning och växelkurser.

Orderingång – beräknad framtida genomsnittliga årlig omsättning från nya affärer baserad på en uppskattning av genomsnittlig årlig produktionsvolym, genomsnittligt försäljningspris för dessa produkter och växelkurser.

Orderbokens totala värde – en total uppskattning av värdet över affärens totala livslängd baserad på en uppskattning av beräknade produktvolymer, prissättning och växelkurser.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

  • Lydia Capolicchio modererade Välkommen Robot. Reportage

    "Våga ta steget till automation"

    Produktionstrender, inspirerande robotcase och säkerhet var några av punkterna när SIS samlade till årets robotevent.
    123