Oct 16, 2020

Kraftiga besparingar och lastbilar räddade Volvo tredje kvartalet


Nettoomsättningen minskade dock rejält.

Idag publicerade Volvo AB sin tredje kvartalsrapport för året. Där kunde vi se en ökning i företagets orderingång av lastbilar. Volvo redovisar också ett starkare kvartal än vad många analytiker har trott de skulle klara av. Bussverksamheten tappar dock i coronatider då turistbussförsäljningen har det svårt nu. 

Under Q3 ökade utnyttjandet av lastbilar och maskiner successivt när COVID-19-restriktionerna lättades. Mot slutet av kvartalet var transportaktiviteten tillbaka på ungefär samma nivå som för ett år sedan på de flesta marknader.

Detta ledde till en förbättrad framtidstro bland våra kunder, vilket återspeglas i ökad orderingång på lastbilar, motorer och anläggningsmaskiner samt en successivt förbättrad serviceaffär. Under de senaste två kvartalen har vår organisation och våra affärspartners visat stor volymflexibilitet genom att först hantera en dramatisk volymnedgång och sedan en snabb återhämtning med bibehållen god produktivitet.

Den svaga orderingången under föregående kvartal påverkade dock koncernens nettoomsättning i Q3, som uppgick till 76,9 miljarder kronor – 16% lägre än för ett år sedan justerat för valuta. Vår serviceverksamhet är mer stabil, med valutajusterade intäkter som minskade med bara 1% jämfört med Q3 föregående år och med en sekventiell förbättring. Trots försäljningsminskningen åstadkom vi en justerad rörelsemarginal på 9,4% (11,0) tack vare kraftiga kostnadsbesparingar”, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef.

VOLVO KVARTAL TRE I SIFFROR

• I Q3 2020 uppgick nettoomsättningen till 76,9 miljarder kronor (98,7). Justerat för valutakursförändringar sjönk nettoomsättningen med 16%.

• Det justerade rörelseresultatet uppgick till 7.217 Mkr (10.885), motsvarande en justerad rörelsemarginal på 9,4% (11,0).

• Det rapporterade rörelseresultatet uppgick till 7.508 Mkr (10.885).

• Förändrade valutakurser hade en negativ påverkan på rörelseresultatet om 1.499 Mkr.

• Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 2,81 kronor (3,67).

• Det operativa kassaflödet i Industriverksamheten var positivt med 11.712 Mkr (1.831).
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT