Camilla Frankelius. Foto: Sveriges Ingenjörer.

Nov 8, 2018

Kompetensutveckling ger konkurrenskraftiga företag och attraktiva arbetsplatser


Bristen på teknisk kompetens och svårigheten att rekrytera rätt personal är några av resultaten i Sveriges Ingenjörers nya konjunkturrapport.

Konjunkturen är fortsatt stark och kapacitetsutnyttjandet mycket högt i de ingenjörstäta företagen. Samtidigt satsar företagen allt mindre på kompetensutveckling av de anställda. Genomgående är bristen på teknisk kompetens och svårigheten att rekrytera rätt personal. Det är några av resultaten i Sveriges Ingenjörers nya konjunkturrapport.

Diagram från Sveriges Ingenjörers Innovations- och konjunkturrapport hösten 2018.

Rapporten bygger på en enkät med svar från fackliga ordförande i 401 ingenjörstäta företag. Företagen är verksamma i Sverige och globalt tekniskt ledande inom sina respektive branscher.

Även om konjunkturen är stark, finns det tecken på osäkerhet som gör att förutsättningarna snabbt kan förändras. Då ökar betydelsen av att ha rätt teknisk kompetens på arbetsplatsen.

– Det går bra för industrin och behovet av kvalificerad arbetskraft är stort, samtidigt som löneutvecklingen är högst blygsam. Det är inte en uthållig strategi för att locka till sig högpresterande ingenjörer och andra eftertraktade yrkesgrupper, konstaterar Camilla Frankelius, förhandlingschef på Sveriges Ingenjörer.

Det är mycket värt att ha förmåga att ta fram nya produkter och tjänster när konkurrensen hårdnar i en vikande konjunktur. Därför är det oroande att nästan två av fem (39 procent) svarar att företaget saknar rätt teknisk kompetens. Dessutom menar 59 procent att företaget redan har misslyckats att utveckla nya produkter till följd av brist på kompetens. En dryg tredjedel av företagen (35 procent) har gått miste om order. Konsekvenserna för företagen är att konkurrenskraften hämmas och de riskerar att tappa sin framskjutna position på marknaden.

Kompetensutvecklingen av de anställda måste därför prioriteras i företagen. Ingenjörerna står för huvuddelen av innovationskraften i sina branscher. Att satsa på dem är lönsamt, inte minst i konjunkturnedgångar då vikten av en ökad konkurrenskraft och innovationsförmåga i företagen är än större. Mot bakgrund av detta och utifrån resultaten i rapporten, ser Sveriges Ingenjörer fyra områden som företagen måste fokusera på för att växa och utvecklas:

1. Företagen måste bli bättre på att planera för den kompetens de behöver på lite längre sikt. Alla företag ska ha planer för kompetensförsörjning.
2. Den tekniska kompetensutvecklingen måste öka snabbt och ske på arbetstid. Detta är inte något som den anställde ska förväntas göra på sin fritid.
3. Företagen måste skapa nya och bättre karriärmöjligheter internt, utan att det alltid ska leda till krav på chefskap.
4. Det värde som ingenjörerna tillför verksamheten måste göras synligare och värderas högre i form av ökade löner och bättre villkor.

Dessutom arbetar alldeles för många alldeles för mycket. Nära 60 procent av de svarande anser att de anställda jobbar för mycket.

– Det är inte långsiktigt hållbart att låta de anställda ha en sådan hög arbetsbelastning, vi vet att det slutligen leder till sämre hälsa. De gynnar heller inte företagets utveckling att slita ut sina medarbetare, säger Camilla Frankelius.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT