Håkan Buskhe. Foto: Saab.

Apr 26, 2017

Kanonrapport från Saab


Säkerhetsläget i världen är gynnsamt för försvarsföretaget som spår fortsatt ökad tillväxt under 2017.

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab presenterar resultatet för januari-mars 2017.

VD Håkan Buskhes kommentar:
Säkerhetsläget leder till att investeringar i försvar och säkerhet växer samtidigt som kraven på att leverera effektiva system på kort tid ökar. Saab ser tillväxtmöjligheter inom många områden och erbjuder kostnadseffektiva lösningar i hård konkurrens. Genom att med Sverige som bas växa internationellt bidrar vi till ökad försvarsförmåga för våra kunder och Sverige.

Stark start på året

Orderingången under första kvartalet 2017 var stark och uppgick till MSEK 9 701. Orderstocken stärktes och uppgick vid kvartalets slut till MSEK 109 381.

Under kvartalet mottogs en större order inom flygburen övervakning från Förenade Arabemiraten. Detta är den andra ordern på GlobalEye och markerar att vi nu har en bas för systemet. Vi skrev i kvartalet även kontrakt med Försvarets Materielverk (FMV) gällande utveckling och produktion av nästa generations sjömålsrobot. Detta är ett mycket avancerat system som ger användaren en avsevärd förmågehöjning. En order mottogs från INTERPOL på CBRN-utrustning för att hantera kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära ämnen och d ärutöver signerade Saab en kontraktsförlängning med det brittiska försvarsministeriet angående support och tjänster till simulatorsystemet Direct Fire Weapon Effects Simulator, DFWES (simulatorer för vapen med direktverkande eld).  

Fokus på effektiviseringar

Försäljningsintäkterna ökade med 9 procent jämfört med samma period 2016. Likt tidigare ser vi en stark efterfrågan på stora delar av produktportföljen. Detta beror dels på det osäkra världsläget, dels på Saabs förmåga att utveckla och leverera produkter med hög teknologisk förmåga. Samtidigt ökar kraven på att leverera dessa komplexa system på kort tid, varför effektivisering av verksamheten är ett kontinuerligt arbete i företagets alla delar. Rörelseresultatet uppgick till MSEK 492 (294) med en rörelsemarginal på 6,6 procent (4,3). Fem av sex affärsområden stärkte sina rörelsemarginaler. Den stärkta rörelsemarginalen är främst hänförlig till högre aktivitetsnivå inom verksamheter relaterade till flygburna övervakningssystem och en förändrad produktmix jämfört med föregående år. Vår lönsamhet framgent är beroende av de större projekt som finns i orderstocken. Därför har genomförandet av dessa företagets fulla fokus. Det operationella kassaflödet uppgick till MSEK 986 (3 056) och resultat per aktie efter utspädning uppgick till SEK 3,30 (1,99).

Mångfald och jämställdhet

Förmågan att attrahera arbetskraft är central för oss som högteknologiskt företag. Vi jobbar aktivt med att öka mångfalden och jämställdheten inom Saab, både i syfte att driva innovation och för att skapa bättre lönsamhet. Under kvartalet publicerade det svenska företaget Universum sin rankning av de mest attraktiva arbetsplatserna bland svenska ingenjörsstudenter. Det är glädjande att se att Saab klättrade från plats 22 till plats 16 bland kvinnliga ingenjörsstudenter och totalt bland samtliga svenska ingenjörsstudenter var Saab den sjätte mest populära arbetsgivaren.

Under 2017 kommer vi fortsätta vårt målmedvetna arbete med att öka Saabs attraktionskraft bland potentiella medarbetare.

Prognos för 2017:

  •   Försäljningstillväxten under 2017 bedömer vi kommer att vara högre än Saabs långsiktiga finansiella mål: en årlig organisk tillväxt på 5 procent.
  •   Rörelsemarginalen 2017, exklusive väsentliga jämförelsestörande poster, bedöms stärkas jämfört med 2016. Därmed tar bolaget ett steg mot sitt långsiktiga finansiella mål: en rörelsemarginal på 10 procent

Finansiell översikt  

MSEK   Jan-mar 2017   Jan-mar 2016   Förändring,   %   Helår   2016  
Orderingång   9 701   4 614   110   21 828  
Orderstock   109 381   111 649   -2   107 606
Försäljningsintäkter   7 430   6 790   9   28 631  
Bruttoresultat   1 736   1 511   15   6 883  
Bruttomarginal, %   23,4   22,3       24,0  
EBITDA   699   524   33   2 743  
EBITDA-marginal, %   9,4   7,7       9,6  
Rörelseresultat (EBIT)   492   294   67   1 797  
Rörelsemarginal, %   6,6   4,3   6,3  
Periodens resultat   360   223   61   1 175  
Resultat per aktie efter utspädning, SEK   3,30   1,99   10,60  
Räntabilitet på eget kapital, %*   9,8   12,7   9,0
Operationellt kassaflöde 986 3 056 -68 2 603
Fritt kassaflöde    897   2 955   -70 2 359  
Fritt kassaflöde per aktie efter   utspädning, SEK   8,36   27,65   22,07

*Räntabilitet på eget kapital beräknas på en rullande 12-månaders period.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT