Foto: IF Metall.

Oct 28, 2018

IF Metall- Allvarliga brister i arbetsmiljön inom industrin


En stor enkät bland IF Metalls medlemmar visar på stora brister inom svensk industri.

Drygt sju av tio av IF Metalls medlemmar besväras av buller varje dag eller ett par dagar i veckan. Över hälften har besvär av värme, kyla eller drag och fyra av tio besväras av vibrationer. Det är några av slutsatserna i en stor arbetsmiljöenkät som Novus utfört på uppdrag av IF Metall.

Enkäten visar även att var fjärde medlem känner oro för att drabbas av olycksfall eller ohälsa på grund av arbetsmiljön och att nästan lika många inte har fått en introduktion om riskerna på sin arbetsplats.

- Det är tyvärr nedslående resultat. Arbetsgivarna är ytterst ansvariga för arbetsmiljön, men den här undersökningen bekräftar tyvärr att allt för många inte tar arbetsmiljöarbetet på tillräckligt stort allvar, säger IF Metalls förbundsordförande Marie Nilsson.

Genomgående i undersökningen är att unga och kvinnor är särskilt utsatta.

Ofta är det på små och medelstora företag som arbetsmiljöarbetet brister. Därför inleder IF Metall nu en stor informationsinsats riktad mot arbetsgivare och förtroendevalda. Bland annat skickas informationsmaterial till 10 000 arbetsgivare på små och medelstora företag, med tips på hur de kan samverka med medlemmar och regionala skyddsombud för att förbättra arbetsmiljön och förebygga olyckor.

- Tyvärr är kunskapen om arbetsmiljöfrågor fortfarande låg hos många arbetsgivare inom industrin. På arbetsplatser utan egna fackliga skyddsombud är våra regionala skyddsombud därför mycket viktiga. IF Metall kräver ökade satsningar på de regionala skyddsombuden, med ökad rätt till utbildning och ökad tillträdesrätt till arbetsplatser, säger Marie Nilsson.

Undersökningen visar också tydligt att ju mer stress och press de anställda upplever på sin arbetsplats, desto mer påverkas den psykiska hälsan.

- Arbetsmiljöarbete är mycket mer än att bara förebygga rena olyckor. Det handlar även om att se över planeringen av arbetet. När hög arbetsbelastning kombineras med lågt inflytande över de egna arbetsuppgifterna, utan stöd av chefen, leder det ofta till sömnsvårigheter och andra stressreaktioner, säger Marie Nilsson.

Fler resultat av Novusundersökningen:

 • Sju av tio blir inte erbjuden årlig medicinsk hälsokontroll.
 • Var fjärde upplever arbetet som enformigt.
 • Drygt varannan känner sig stressad minst varje vecka på sitt arbete. Fler yngre och kvinnor.
 • Ungefär varannan medlem kan för det mesta inte själv
  bestämma när olika arbetsuppgifter ska göras. Fler yngre och kvinnor.
 • Ungefär varannan medlem är för det mesta inte med
  och beslutar om planeringen av sitt arbete. Fler yngre och kvinnor.
 • Ungefär varannan uppger att de aldrig eller nästan aldrig får
  hjälp av sin chef att prioritera om de har för mycket att göra. Fler yngre och kvinnor.
 • Fyra av tio har det senaste året haft sömnproblem till följd av
  sitt arbete. Fler yngre.
 • Sex av tio uppger att de minst varje vecka är för trött, saknar tid för
  familj/vänner/fritidsaktiviteter efter arbetet. Fler kvinnor.

Undersökningen bygger på en enkätundersökning utförd av Novus. 3566 webbintervjuer har genomförts.

Frågor besvaras av IF Metalls presstjänst: 08-786 82 44
Loading...

MEST LÄSTA

  Annons
 • Svetsproduktivitet i toppklass med X5 FastMig

  Svetsarens yrkesskicklighet är självklart grundläggande för snabb och effektiv svetsning, men den kan inte utnyttjas fullt ut om den inte matchas med rätt utrustning. Hur kan en svetsmaskin öka bågtidsfaktorn och skapa en produktivitet i toppklass?
  56

SENASTE NYTT