Kai Wärn, VD och koncernchef. Foto: Husqvarna.

Jul 16, 2019

Husqvarna levererar bra resultat för kvartal två


Vd och koncernchefen kommenterar

Kai Wärn, VD och koncernchef:
“Vi levererade ett bra resultat under andra kvartalet. Alla divisioner förbättrade sitt rörelseresultat som för koncernen ökade med 10% till 2 125 Mkr (1 925). Strukturåtgärder, effektivitetsförbättringar och prisökningar genomfördes och ökade kostnader för tullar och råmaterial kompenserades av positiva valutakurseffekter. Rörelseresultatet förbättrades trots en avvaktande inledning på trädgårdssäsongen. Koncernens nettoomsättning minskade med 7% i andra kvartalet, justerat för valutakurseffekter, varav 4 procentenheter var hänförliga till den lämnade verksamheten i Consumer Brands.

Det starka första kvartalet med höga införsäljningsvolymer följt av en avvaktande inledning på trädgårdssäsongen i andra kvartalet resulterade i lägre nettoomsättning i divisionen Husqvarna. Rörelseresultatet för divisionen ökade dock med 5% drivet av prisökningar och fortsatta besparingar från effektiviseringar och strukturåtgärder.

Divisionen Gardena hade ytterligare ett mycket bra kvartal eftersom återförsäljarna medvetet fyllt sina lager, efter föregående års starka och förlängda säsong. Rörelseresultatet förbättrades till följd av en gynnsam produktmix, effektivitetsförbättringar och besparingar från strukturåtgärder, och överträffade föregående års höga nivå.

Divisionen Construction levererade tillväxt i kvartalet, drivet av en fortsatt stark utveckling i Europa. Tillväxten i kombination med effektivitetsbesparingar och prisökningar bidrog till ett ökat rörelseresultat.

Sedan vi inledde våra strukturåtgärder förra året, med ökat fokus på våra divisioner med lönsam tillväxt, har vi gjort betydande framsteg. Vår 12-månaders rullande rörelsemarginal uppgår till 8,9% och har ökat från 7,9% sedan slutet på 2018, exklusive jämförelsestörande poster. Första halvårets operativa kassaflöde förbättrades till 2 519 Mkr (733), drivet av högre rörelseresultat och positiva förändringar från operativt rörelsekapital jämfört med föregående år. Att fortsätta driva lönsamhetsförbättringar, samtidigt som vi investerar i strategiska tillväxtinitiativ är fortfarande högsta prioritet för 2019. Vi fortsätter att bygga på våra styrkor i prioriterade kundsegment och produktkategorier.”

Andra kvartalet 2019

  • Nettoomsättningen uppgick till 13 789 Mkr (14 270), vilket motsvarar en nedgång på 7%, justerat för valutakurseffekter. Den lämnade verksamheten i Consumer Brands hade en negativ påverkan om cirka 4 procentenheter, justerat för valutakurseffekter.
  • Rörelseresultatet ökade med 10% till 2 125 Mkr (1 925).
  • Rörelsemarginalen förbättrades till 15,4% (13,5).
  • Operativt kassaflöde ökade till 3 959 Mkr (2 059).
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 2,63 kr (2,41).Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT