Foto: Husqvarna.

Apr 24, 2020

Husqvarna började stark men påverkas av krisen


En framtid av osäkerhet och kraftfulla beslut.

Henric Andersson, VD och koncernchef:
”Efter en god start på kvartalet, påverkades koncernens finansiella utveckling negativt av den snabba spridningen av Covid-19. De negativa effekterna var initialt relaterade till störningar i logistikkedjan men mot slutet av kvartalet hade nedstängningsåtgärder på många av våra huvudmarknader en ökande påverkan på vår försäljning. Totalt minskade nettoomsättningen med 4% justerat för valutaeffekter och den lämnade verksamheten i tidigare Consumer Brands divisionen.

Nedgången var särskilt tydlig inom Husqvarna och Construction divisionerna medan Gardena divisionens justerade nettoomsättning ökade med 5%. Rörelseresultatet för det första kvartalet uppgick till 1 424 Mkr (1 644), motsvarande en marginal om 11,7% (12,0). Lägre nettoomsättning och minskade produktionsvolymer bidrog negativt men kompenserades delvis av besparingsåtgärder. Jag är särskilt glad över att vårt fokus på att adressera rörelsekapitalet har resulterat i en förbättring av direkt operativt kassaflöde med 1,7 miljarder kronor, till -132 Mkr jämfört med -1 807 Mkr föregående år.

Vi följer kontinuerligt utvecklingen av Covid-19 situationen. Hälsa och säkerhet för våra medarbetare och partners är vår högsta prioritet. Länders nedstängningar har en fundamentalt negativ påverkan på vår bransch och försäljningskanaler, som i slutändan påverkar efterfrågan på våra produkter och tjänster. Vi har en stark finansiell ställning och tydliga åtgärdsplaner på plats.

Vi har redan initierat kostnadsbesparingar för att proaktivt adressera situationen såsom planerad arbetstidsförkortning för cirka 30 procent av våra anställda, besparingar av externa kostnader och minskat resandet samt reducerat planerade strategiska initiativ. Alla våra globala tillverknings- och lageranläggningar är i drift, om än med lägre volymer. Vi har redan vidtagit åtgärder för att underlätta en snabb återgång till normala produktionsvolymer så snart efterfrågesituationen förbättras. Våra anläggningar arbetar också med att stödja samhället genom att producera tillbehör för vården i EU och USA.

En tid av osäkerhet för Husqvarna

Kortsiktigt kommer det här vara en period av osäkerhet och kraftfulla beslut för att hantera den uppkomna Covid-19 situationen. Vi har ett starkt team på plats och vi har en tydlig plan framåt. Förra året introducerade vi en uppdaterad affärsstrategi som bygger på ett tydligare fokus på våra slutkundssegment, robot- och batterilösningar, att stärka vårt vinnande kärnerbjudande samt att växa inom vårt tjänsteerbjudande. Detta utgör vår bas för den långsiktiga utvecklingen. Jag är övertygad om att vi fortsatt kommer att stå starka oavsett nuvarande utmaningar.”

Första kvartalet 2020

 • Nettoomsättningen minskade med 11% till 12 208 Mkr (13 651), eller minskade med 14% justerat för valutakurseffekter. Nettoomsättningen minskade med 4%, justerat för den lämnade verksamheten i Consumer Brands och valutakurseffekter.
 • Rörelseresultatet uppgick till 1 424 Mkr (1 644), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 11.7% (12.0).
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,73 kr (1,99).
 • Direkt operativt kassaflöde förbättrades till -132 Mkr (-1 807). • Jul 7, 2020

  Industrins orderingång ökade i maj

  Nyheter Totala orderingången ökade men trots det uppvisade en majoritet av industrins delbranscher negativa utvecklingstal på månadsbasis.
  5
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT