Hanza köper Toolfac.

Jan 31, 2019

HANZA förvärvar finskt specialistföretag inom skärande bearbetning


Företaget har 60 anställda och en årsomsättning om ca. 80 MSEK.

HANZA Holding AB (publ), noterat på First North, har i dag förvärvat och tillträtt Toolfac Oy (”Toolfac”), en högteknologisk finsk tillverkare med fokus på skärande bearbetning. Toolfac har ca 60 anställda och en årsomsättning om ca. 80 MSEK. Köpeskillingen utgörs av en kontantdel, en aktiedel samt en tilläggsköpeskilling, och bedöms sammanlagt uppgå till ca. 34 MSEK. Toolfac kommer att integreras i HANZAs tillverkningskluster i Finland.

Toolfac erbjuder skärande bearbetning med en hög robotiseringsgrad och specialistkompetens inom hydraulik- och pneumatikkomponenter och ventilsystem. Årsomsättning uppgick 2018 till ca. 80 MSEK, med ett rörelseresultat om ca. 9 MSEK. Den räntebärande nettoskulden i Toolfac uppgår till ca 11 MSEK. Köpeskillingen utgörs av en kontantdel om 1,5 MEUR, som erlagts vid tillträdet, samt 1 000 000 aktier i HANZA. Vidare kan en tilläggsköpeskilling komma att utgå om maximalt 0,4 MEUR, baserat på Toolfac resultat 2019. Utgående från den aktuella kursen på HANZA aktien och uppskattad tilläggsköpeskilling bedöms den totala köpeskillingen uppgå till ca 34 MSEK, vilket motsvarar ett enterprise value (EV) om 45 MSEK när nettoskulden inkluderas. Säljarna av har förbundit sig att inte avyttra aktierna (s.k. lock-up) fram till och med den 1 februari 2020.

”Toolfac passar perfekt in i vår förvärvsstrategi – teknologiskt, geografiskt och kompetensmässigt”, säger Erik Stenfors, VD HANZA. "Det är ett välskött bolag med utmärkta kundrelationer och förvärvet utgör ett viktigt steg i HANZAs utveckling."

”Vi ser med glädje HANZA som ny ägare till Toolfac”, säger Pekka Koponen, VD och delägare av Toolfac. ”HANZAs affärsmodell skapar helt nya möjligheter för Toolfac, samtidigt som vi också tillför en ny spetskompetens till HANZA.”.

"Toolfac har genomfört omfattande investeringar de senaste åren för att skapa lönsam tillväxt", säger Pekka Hietala, partner för Canelco Capital Oy, ett investmentbolag som är delägare i Toolfac. "HANZA får med Toolfac ett modernt företag för sina framtida planer."

HANZAs styrelse har i dag utnyttjat det bemyndigande som erhölls på årsstämman den 21 maj 2018, och beslutat genomföra en riktad nyemission om sammanlagt 1 000 000 aktier till säljarna av Toolfac, vilket utgör aktiedelen av köpeskillingen. Teckningskursen i nyemissionen är 14,32 SEK per aktie, det vill säga totalt ca. 1,4 MSEK. Kursen motsvarar den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Stockholm under perioden 16 – 30 januari 2019, vilket utgör av styrelsen bedömt marknadsvärde. Betalning för aktierna sker genom tillskjutande av apportegendom i form av reverser som utfärdats till säljarna i samband med förvärvet av Toolfac. Aktiekapitalet ökas därmed med 100 000 kronor och antalet aktier i HANZA efter emissionen är 30 979 928. Nyemissionen innebär en ökning av antalet aktier om ca. 3,23 %.

Integrationskostnader för samordning av ERP-system i Finlandsklustret etc. bedöms uppgå till 4,0 MSEK. Med hänsyn tagen till integrations- och förvärvskostnader bedöms Toolfacs bidrag till HANZAs rörelseresultat under det första året (år 2019) därmed bli begränsat. Omsättningsmässigt bedöms Toolfac bidra med ca. 70 MSEK för den period förvärvet ingår i HANZA koncernen år 2019.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT