Foto: Haldex.

Feb 10, 2017

Haldex slopar utdelningen


Haldex redovisar bokslut för 2016, ett skakigt år präglat av ett försämrat marknadsläge och en utdragen budprocess.

Haldex omsättning har följt den generella marknadsutvecklingen under 2016. I Nordamerika, vilket utgör mer än hälften av omsättningen, har marknadsläget varit svagt under året med en ytterligare minskning av efterfrågan under fjärde kvartalet.

Haldex försäljning i Nordamerika under fjärde kvartalet minskade dock inte i samma omfattning som marknaden försvagades. Omsättningen i Europa och Asien ökade under fjärde kvartalet men kunde inte kompensera för minskningen i Nordamerika. 

Försäljning av skivbromsar ökade markant under både fjärde kvartalet och helåret medan försäljningen av bromscylindrar och bromshävarmar minskade. Rörelsemarginalen har kvartalsvis följt volymnedgången men försvagades under slutet av året. 

Omsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 1 054 (1 052) MSEK, vilket är oförändrat jämfört med motsvarande period föregående år. Justerat för valuta minskade omsättningen med 5 procent under fjärde kvartalet. Omsättningen för helåret uppgick till 4 374 (4 777) MSEK, vilket är en valutajusterad minskning med 9 procent.

Rörelseresultat för fjärde kvartalet exklusive engångsposter uppgick till 48 (76) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 4,6 (7,3) procent. För helåret uppgick rörelsemarginalen exklusive engångsposter till 6,6 (9,3) procent. Rörelsemarginalen inklusive engångsposter uppgick till -2,4 procent för fjärde kvartalet och till 4,7 procent för helåret. Engångsposterna för helåret uppgick till 86 (119) MSEK varav 73 (7) MSEK i fjärde kvartalet.

För fjärde kvartalet uppgick resultat efter skatt till -56 (48) MSEK och resultat per aktie till -1,27 (1,08) SEK. För helåret uppgick resultat efter skatt till 91 (191) MSEK och resultat per aktie till 2,00 (4,28) SEK. Den 14 juli 2016 inleddes en budprocess på Haldex vilken fortfarande löper. Knorr-Bremses bud på 125 SEK är villkorat och beroende av tillstånd från relevanta konkurrensmyndigheter. Konkurrensutredningarna pågår för närvarande. När och om dessa tillstånd erhålls kan budet slutföras.

Styrelsen föreslår ingen utdelning för 2016.

Bo Annvik, VD och koncernchef, kommenterar:

”Efter snart fem år på Haldex kan jag konstatera att 2016 blev det mest utmanande året under denna period, skriver Bo Annvik, vd och koncernchef, som tidigare meddelat sin uppsägning och lämnar bolaget den 28 februari. Den officiella prognosen för antal producerade fordon i Nordamerika har försämrats kvartal för kvartal. Med hälften av vår omsättning i Nordamerika har den svaga efterfrågan väsentligt påverkat Haldex. Därutöver startade under sommaren den budprocess, som fortfarande löper, och som skapar osäkerhet för såväl bolaget som dess kunder. Med detta i åtanke har Haldex klarat 2016 års utmaning väl. Den lägre omsättningen för 2016 följer den generella marknadsutvecklingen och vi har med flexibla kundupplägg lyckats hålla oss kvar i diskussionerna i de största upphandlingarna."

"Skivbromsförsäljningen har fortsatt öka markant under hela året. Ökningen ligger i linje med tidigare annonserade förväntningar på att denna produktkategori ska öka i år, för att förhoppningsvis successivt trappas upp till ännu högre volymer under de närmsta åren. Det är däremot av avgörande betydelse för skivbromsens framtida utveckling att vi kan vinna några av de större upphandlingar vi befinner oss i. Den osäkra ägarsituationen skapar ökad risk för kunderna men vi har hittills lyckats hitta flexibla upplägg för att hålla oss kvar i diskussionerna. Det finns en överhängande risk att förlora affärer vilket i sin tur påverkar våra tillväxtmöjligheter."

Vad gäller den osäkra budsituationen skriver han:

"Sedan det första budet lades på Haldex under sommaren 2016 har vårt primära mål varit att fortsätta driva verksamheten enligt tidigare uppställda mål." 

"Vi har sedan tidigare planerat att införa ett nytt utbildningsprogram på Haldex och vi har tagit beslut att rulla ut detta program så snart som möjligt, som ytterligare ett sätt att behålla och motivera våra medarbetare. En del av programmet är riktat till mellanchefer och fokuserar på att leda med hjälp av våra värderingar och 5Cn (benämning på våra beteenden) samt specifika kunskapsområden som att leda genom förändring, effektiv kommunikation och att skapa engagemang i sitt team. Områden som känns mer aktuella än någonsin. Vi kommer även erbjuda nyckelpersoner en internationell ledarskapsutbildning som är skräddarsydd för Haldex i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm. Vi ser en hög risk att förlora nyckelpersoner och en ledarskapsutbildning har många syften, som att motivera medarbetare att stanna kvar i bolaget, att höja kompetensen, men även att säkerställa att det finns kompetenta ledare att befordra om någon medarbetare väljer att lämna bolaget."

"Mycket tid och energi kommer fortsätta fokuseras den närmsta tiden på att bibehålla kundrelationer, säkerställa att nyckelpersoner stannar kvar samt att bistå i de komplexa konkurrensutredningarna. Hittills har vi lyckats väl, men det kostar resurser, framför allt relaterat till de omfattande konkurrensutredningar som pågår där vi måste köpa in externa resurser och kompetens för att kunna bistå utredarna."

I mars tillträder CFO, Åke Bengtsson, som tillförordnad VD & Koncernchef tills en ersättare rekryterats.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

  • Teknik

    5th Axis sätter en ny standard för 5-axlig bearbetning

    För tre år sedan introducerade Partille Tool ett helt nytt fabrikat på den svenska marknaden, amerikanska 5th Axis. Nu släpps flera nyheter inom uppspänning som hjälper till att öka produktivitet och lönsamhet.
    24