Haldex Helene Svan

Helene Svahn. Foto: Haldex.

Feb 11, 2021

Minskad omsättning för Haldex


Besparingsåtgärder går enligt plan.

Haldex omsättning minskade med 13% till 989 (1 141) MSEK i fjärde kvartalet. Bruttomarginalen stärktes däremot med 3 procentenheter och uppgick till 28,6 (25,6)%. Förbättringen hänförs till nedstängning av produktionsenheter samt ökad andel eftermarknadsförsäljning.

Justerat rörelseresultat ökade till 66 (44) MSEK i fjärde kvartalet, motsvarande en justerad rörelsemarginal på 6,7 (3,8)%. Exklusive investeringar i ny teknik uppgick justerad rörelsemarginal till 8,0 (4,9)%.

Det rapporterade rörelseresultatet uppgick till 44 (-133) MSEK. Engångskostnader på netto 22 MSEK, inklusive ett positivt resultat på 35 MSEK från försäljningen av fastigheten i Blue Springs, belastade resultatet.

De strukturella besparingsprogrammen har utvecklats enligt plan och minskade kostnaderna med 34 MSEK. Försörjningskedjan är ansträngd p g a förhöjda råvarukostnader och komponentbrist.

För helåret minskade omsättningen med 22% till 4 007 (5 151) MSEK. Justerat rörelseresultat minskade till 163 (317) MSEK, motsvarande en justerad rörelsemarginal på 4,1 (6,1)%. Exklusive investeringar i ny teknik uppgick justerad rörelsemarginal till 5,0 (6,9)%.

De strukturella besparingsprogrammen minskade kostnaderna med 69 MSEK för helåret.

Rapporterat rörelseresultat för helåret uppgick till -100 (105) MSEK. Engångskostnader på netto 263 MSEK, inklusive ett positivt resultat på 35 MSEK från försäljningen av fastigheten i Blue Springs, belastade helårsresultatet.

Den globala nyproduktionen av lastbilar återhämtade sig, men efterfrågan dämpades mot slutet av kvartalet. Även eftermarknaden visade en stabil återhämtning från tidigare kvartal och globalt nådde Haldex samma försäljning i kvartalet som 2019.

"I ett bredare perspektiv präglades verksamheten fortsatt av arbetet med att hantera pandemins effekter på efterfrågan, produktivitet, bristande tillgång på halvledarkomponenter och ökande råvarupriser på främst järn och stål. Slutligen har utvecklingsavdelningen ställt om för att öka fokuseringen på kommersialiseringen av vårt elektromekaniska bromssystem (EMB) och produktutveckling inriktad mot elektrifieringen av tunga transporter," kommenterar vd Helene Svahn i rapporten.

Haldex har tidigare haft en för stor kostnadsmassa, skriver Helene Svahn, och under det senaste året har företaget gjort en strategisk översyn i kombination med ett förstärkt handlingsprogram för att förbättra lönsamheten.

"Det nya besparingsprogrammet, som kommunicerades i Q3-rapporten, förväntas ge 100 MSEK i besparingar, vilket bland annat omfattar personalneddragningar i form av 70 tjänster fördelat över samtliga regioner. Neddragningarna avser ingen enskild produktlinje eller verksamhetsgren utan är ytterligare ett led i att fokusera verksamheten. Full effekt uppnås under andra halvåret 2021." 

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT