Helene Svahn. Foto: Haldex.

Helene Svahn. Foto: Haldex.

Oct 22, 2020

Resultatdipp för Haldex


Planerar ytterligare sparprogram.

Haldex nettoomsättning minskade med 25% i kvartalet och uppgick till 964 (1283) MSEK. Nedgången förklaras främst av covid-19 och dess effekt på nytillverkning av lastbilar och släpvagnar. Eftermarknaden var mer stabil. Marknadsläget är dock fortsatt osäkert för återstoden av 2020 givet nuvarande spridning av covid-19. För 2021 räknar branschen med en kraftig återhämtning, men en återgång till 2019 års nivåer ligger ännu några år framåt i tiden.

Justerat rörelseresultat uppgick till 58 (85) MSEK, motsvarande en justerad rörelsemarginal på 6,0 (6,6)%. Sammanlagt minskades fasta kostnader med 49 MSEK i kvartalet. De strukturella besparingsprogrammen på 200 MSEK i årlig besparing bidrog med 26 MSEK i kvartalet. Full effekt väntas uppnås under första halvåret 2021. För helåret 2020, räknar Haldex med att pågående besparingsprogram ska minska de fasta kostnaderna med cirka 140 MSEK.

Det rapporterade rörelseresultatet uppgick till -23 (68) MSEK.  Resultatet belastades av engångsposter på 81 MSEK, varav 70 MSEK är hänförliga till nedskrivning av  kapitaliserade investeringar för utveckling av FABV.

Periodens resultat uppgick till -104 (37). Skatten uppgick till 75 (15) MSEK, motsvarande en skattesats på +257 (28)%. Den höga skattesatsen förklaras av att uppskjuten skatt, avseende underskott, skrivits ned med 55 MSEK.
I linje med målet om en justerad rörelsemarginal på 10% har styrelsen beslutat att utöka pågående besparingsprogram med 100 MSEK. Slutliga detaljer kring de utökade besparingarna ska nu arbetas fram och presenteras i samband med bokslutskommunikén.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT