Åke Bengtsson. Foto: Haldex.

Feb 14, 2019

Försämrat resultat för Haldex


Nu effektiviserar bromstillverkaren på flera plan för att nå sitt långsiktiga rörelsemarginalmål år 2022.

Bromstillverkaren Haldex har ökat omsättningen i samtliga geografiska regioner under 2018 och har dessutom växt snabbare än marknaden. Ett flertal produktområden har fortsatt att utvecklas starkt bl.a bromshävarmar och skivbromsar. Det fjärde kvartalets resultat påverkades negativt av ökade råvarupriser och tullavgifter i USA vilket bidrog till att rörelseresultatet exklusive engångsposter för 2018 blev lägre än föregående år.

Omsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 1 225 (1 049) MSEK, vilket är 17 procent högre än föregående år. Justerat för valuta ökade omsättningen med 11 procent. Omsättningen för helåret uppgick till 5 119 (4 462) MSEK vilket är en valutajusterad ökning med 12 procent.

Rörelseresultatet exklusive engångsposter(*) uppgick till 38 (66) MSEK för fjärde kvartalet och till 305 (292) MSEK för helåret. Det motsvarar en rörelsemarginal exklusive engångsposter på 3,1 (6,3) procent för fjärde kvartalet och 6,0 (6,5) procent för helåret. Rörelseresultatet inklusive engångsposter uppgick till 255 (149) MSEK för helåret vilket motsvarar en rörelsemarginal på 5,0 (3,3) procent.

För fjärde kvartalet uppgick resultat efter skatt till -24 (14) MSEK. Motsvarande siffror för helåret är 153 (79) MSEK i resultat efter skatt.

Haldex har under kvartalet nått ett genombrott för ”Scalable Brake System”, bromslösningar för självkörande fordon, och inleder nu en konceptfas med en världsledande lastbilstillverkare. Det innebär att Haldex lösning ”Scalable Brake System” kommer utvärderas, vilket förväntas leda till ett utvecklingskontrakt vid årets slut. Ett utvecklingskontrakt innebär att tillverkaren och Haldex i nära samarbete utvecklar en lösning som sedan förväntas gå i produktion 4-5 år senare.

-Vi har jobbat nära kunden under hösten och har genomfört ett antal tester där våra testresultat varit långt bättre än de andra lösningar som presenterats. Vi ser därför med tillförsikt fram emot att få bevisa detta under den konceptfas som nu inleds, säger Åke Bengtsson, vd och koncernchef för Haldex. 

Parallellt med investeringar i framtida teknik har en analys av verksamheten påbörjats för att verifiera att det långsiktiga rörelsemarginalmålet om 10 procent kan uppnås. En stabil och lönsam kärnverksamhet är avgörande för Haldex förmåga att investera i ny teknik. Verksamheten kommer effektiviseras och optimeras med målsättningen att nå en 10-procentig rörelsemarginal år 2022, exklusive satsningar på ny teknik.

-Mitt första år som VD har präglats av ett teknikskifte som påverkar hela fordonsindustrin och därmed ställer krav på investering i ny teknik. Det är då oerhört viktigt att skapa en lönsam kärnverksamhet med positivt kassaflöde, säger Åke Bengtsson. Arbetet med att optimera verksamheten och öka fokus på lönsamheten har påbörjats och vi inför successivt allt fler effektiviseringsåtgärder. Jag är övertygad om att Haldex kan nå en 10 procentig rörelsemarginal om satsningar i ny teknik exkluderas. Vi är inte nöjda förrän vi nått vårt lönsamhetsmål och kommer att optimera kostnadsbasen samt identifiera områden för fortsatt tillväxt.

Strategiöversyn

Under hösten 2018 har ett strategiarbete genomförts där marknadsstorlek, trender och konkurrenskraft för Haldex framtida utvecklingsprojekt har analyserats och verifierats tillsammans med konsultfirman Roland Berger, som har gedigen kompetens inom bilindustrin.

Arbetet med att renodla den befintliga produktportföljen har påbörjats. Med ett antal tusen produktvarianter i portföljen behöver småskaliga produkter fasas ut samt icke lönsamma produkter avyttras eller läggas ner. Under januari tecknades ett avtal kring avyttring av kontaktdon för anläggningsmaskiner som ett led i denna effektivisering.

Optimering av försörjningskedjan

Under projektnamnet ”Go India” har försörjningskedjan för bromshävarmen, vilket är Haldex enskilt största produkt, optimerats. Allt fler delar köps in eller tillverkas i Indien för att sänka tillverkningskostnaden. Projektet kommer fortsätta löpa under 2019 för att ytterligare optimera kostnadsnivåerna.

Fokus på kostnadskontroll och outsourcing av icke kärnverksamhet

Ett arbete pågår för att effektivisera Haldex interna arbetsprocesser samt förbättra systemstödet för att uppnå bättre uppföljning. Under 2018 infördes ett nytt ERP-system i Europa och under 2019 kommer samma system införas i Kina och Nordamerika. Analyser har genomförts av vilka kostnader Haldex kan sänka bl.a. genom outsourcing. Delar av administrationen har outsourcats under 2018 och outsourcing av IT-driften påbörjas under 2019.

Haldex har med start den 1 januari 2019 påbörjat införandet av en tydligare matrisorganisation med fokus på snabbare beslutsprocesser och lägre materialkostnader

Långsiktigt mål för rörelsemarginalen om 10 procent

Sedan tidigare har Haldex kommunicerat att den långsiktiga rörelsemarginalen kommer vara svår att uppnå på kort sikt i och med det teknikskifte med bl.a. självkörande fordon som branschen står inför. Med den genomlysning av verksamheten som nu påbörjats har Haldex åter verifierat att en rörelsemarginal om 10 procent är ett realistisk långsiktigt mål. Genom att exkludera kostnader specifikt kopplat till utveckling av nya teknikområden, har målet tidsatts till år 2022. Haldex kommer i framtida finansiella rapporter även redovisa rörelsemarginalen exklusive kostnader för ny teknik, för att underlätta uppföljningen av målet.

*)Engångsposter om 50 MSEK (33) har påverkat nettoresultatet under fjärde kvartalet. Huvuddelen härrör från ett kundavtal med framtida garantiåtgärder, som Haldex inlöst i förväg i fjärde kvartalet för att minska risk och ta en förutbestämd kostnad.

Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

  • Teknik

    5th Axis sätter en ny standard för 5-axlig bearbetning

    För tre år sedan introducerade Partille Tool ett helt nytt fabrikat på den svenska marknaden, amerikanska 5th Axis. Nu släpps flera nyheter inom uppspänning som hjälper till att öka produktivitet och lönsamhet.
    24