Åke Bengtsson. Foto: Haldex.

Oct 25, 2018

Haldex dubblar resultatet


Försäljningen har accelererat för bromstillverkaren och vd tror på fortsatt ökning.

Haldex har under det tredje kvartalet, i likhet med årets tidigare kvartal, ökat omsättningen i samtliga geografiska regioner. Ett flertal produktområden har fortsatt att utvecklas starkt bl.a bromshävarmar och skivbromsar. Höga investeringar i FoU samt ökade kostnader för att möta en hög efterfrågan och därmed ansträngd försörjningskedja i Nordamerika, påverkade resultatet negativt. Rörelsemarginalen och resultat per aktie var trots detta högre än motsvarande kvartal föregående år. Även kassaflödet från den löpande verksamheten har fortsatt att förbättras.

Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 1 270 (1 081) MSEK, vilket är 17 procent högre än föregående år. Justerat för valuta ökade omsättningen med 9 procent. Omsättningen för årets nio första månader uppgick till 3 894 (3 413) MSEK vilket är en valutajusterad ökning med 13 procent.

Rörelseresultatet uppgick till 79 (48) MSEK för tredje kvartalet och till 272 (116) MSEK för årets nio första månader. Det motsvarar en rörelsemarginal på 6,3 (4,5) procent för tredje kvartalet och 7,0 (3,4) procent för årets nio första månader.

För tredje kvartalet uppgick resultat efter skatt till 58 (26) MSEK och resultat per aktie till 1,30 (0,59) SEK. Motsvarande siffror för årets nio första månader är 177 (65) MSEK i resultat efter skatt och 3,95 (1,45) SEK i resultat per aktie.

Åke Bengtsson, VD och koncernchef, kommenterar:

”Haldex försäljning och resultat har utvecklats väl under tredje kvartalet. Marknadsläget är fortsatt bra och vi har under samtliga av årets kvartal haft högre omsättning och rörelseresultat än motsvarande kvartal föregående år. Den höga efterfrågan skapar emellertid utmaningar i försörjningskedjan, vilket vi hanterat allt bättre under året.

Haldex marknad är under förändring. Kortsiktigt står vi inför ett teknikskifte från trumbromsar till skivbromsar i Nordamerika samt en kraftig ökning av efterfrågan på automatiska bromshävarmar p.g.a ändrade lagkrav i Kina. Långsiktigt står marknaden inför en förändring som påverkar hela samhället i och med uppkopplade, elektrifierade och självkörande fordon."

"Med utvecklingen av självkörande fordon kommer fordonets systemarkitektur se annorlunda ut. Genom att utveckla bromssystemen tillsammans med tillverkarna, lägger vi grunden för de nya principerna för systemarkitekturen. Vi tror på öppna och skalbara bromssystem där lastbils- och släpvagnstillverkarna får full tillgång till data från hjuländen. Genom att dessutom skilja mjukvaran från hårdvaran kan vi använda samma mjukvarufunktionalitet oavsett om fordonet har en skivbroms, trumbroms eller elektromekanisk broms."

"Den 1 januari 2018 trädde lagändringen som kräver automatiska bromshävarmar på nybyggda, tunga fordon i Kina i kraft. Den kinesiska marknaden uppvisar en negativ utveckling för 2018, men i och med lagändringen så har Haldex en positiv utveckling i Kina. Lagen efterlevs emellertid inte fullt ut och takten på införandet av automatiska bromshävarmar går något långsammare. Det är positivt för Haldex då en alltför snabb expansion skapar utmaningar för hur tillväxt ska balanseras mot expansionskostnader. Under tredje kvartalet har lagändringen i Kina resulterat i att bromshävarmar var en av Haldex snabbast växande produkter på global basis. Vi har dessutom stärkt vår marknadsposition på den kinesiska marknaden."

"I Nordamerika fortsätter teknikskiftet från trumbromsar till skivbromsar. Kunskapen om skivbromsar vad gäller underhåll och relaterade kostnader håller ännu på att byggas upp i samtliga led och Haldex kan påverka genom att aktivt jobba med åkerierna för att öka kunskapen. En annan viktig målgrupp är tillverkare av lastbilar och släpvagnar där Haldex skivbroms sedan tidigare finns som valmöjlighet hos en av USAs största axeltillverkare."

"Utsikterna för 2018 är oförändrade. Vi bedömer att omsättningen för 2018 kommer öka jämfört med 2017. Kostnader för ökad investeringstakt i utvecklingsprojekt samt kostnader för expansion i Nordamerika och Kina kommer belasta resultatet."
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT