Gränges gjorde rekordår. Foto: Gränges.

Jan 31, 2019

Gränges: Stabilt och avslutar ett nytt rekordår


Under 2019 kommer vi att fortsätta arbeta aktivt med innovation och ett mer hållbart kunderbjudande

Kommentarer från VD Johan Menckel:

Stabilt kvartal trots avmattning på marknaden
Under fjärde kvartalet fortsatte försäljning, lönsamhet och kassaflöde att förbättras vilket bidrog till att helåret 2018 blev ännu ett rekordår för Gränges. Försäljningsvolymen steg med 1 procent till 87,4 kton under kvartalet och det justerade rörelseresultatet ökade till 191 MSEK. Resultatet inkluderar kostnader för expansionsprojekt i USA om 12 MSEK och kostnader relaterade till produktionsstörningar i Finspång under det tredje kvartalet om 13 MSEK. Valutakursförändringar påverkade det justerade rörelseresultatet positivt med 32 MSEK under kvartalet. Kassaflödet före finansieringsverksamheten var väldigt starkt på 133 MSEK, inklusive expansionsinvesteringar på 182 MSEK.

Trots att Gränges försäljningsvolym utvecklades stabilt, upplevde vi en fortsatt avmattning av marknaden under det fjärde kvartalet. Framförallt i Asien där försäljningsvolymen till kunder inom fordonsindustrin minskade med 3 procent. Detta är dock en bättre utveckling än den underliggande marknaden där produktionen av lätta fordon i Kina minskade betydligt under kvartalet och resulterade i en uppbyggnad av lager i försörjningskedjan. I Europa fortsatte försäljningen till fordonsindustrin att vara stabil i kvartalet medan den ökade med 7 procent i Amerika. Efterfrågan på material till HVAC och övrigt i Amerika fortsatte att vara stark under kvartalet och försäljningsvolymen ökade med 3 procent jämfört med föregående år.

Levererar på vår strategi
Vi fattade under 2018 ett antal viktiga beslut som stöder implementeringen av vår strategi. Detta innefattar våra planer att återigen öppna produktionsanläggningen i Newport för att leverera till den attraktiva amerikanska marknaden för tunn aluminiumfolie samt att investera i ökad effektivitet och kapacitet i vår anläggning i Finspång. Vi har under senare år ökat vårt fokus på forskning och innovation, med särskilt fokus på utvecklingen av elfordon, och under 2018 började vi se resultaten av detta i och med att patentportföljen ökade med 20 procent under året. Dessutom började försäljningen av TRILLIUM®, vår mest innovativa och avancerade produkt, att öka. Under 2018 har vi även fortsatt att utveckla vår hållbarhetsplattform och jag är mycket nöjd med att Gränges nu är medlem i Aluminium Stewardship Initiative (ASI). Vi ser fram emot att samarbeta inom branschen för att förbättra det totala avtrycket från värdekedjan för aluminium och vi stöder ASI:s engagemang att främja ökad hållbarhet och transparens.

Infriar finansiella mål
Vi fortsatte under 2018 att leverera på våra finansiella mål. För helåret 2018 steg försäljningen med 1 procent till 375 kton och det justerade rörelseresultatet ökade till 1 005 MSEK samt cash conversion till 100 procent före expansionsinvesteringar. Volymökningen för material till fordonsindustrin var stabil trots en marknad som minskade något under året. Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 16,5 procent och vi avslutade året med en skuldsättning motsvarande 1,8 gånger EBITDA. Mot bakgrund av det finansiella resultatet, samt beaktat våra framtidsutsikter, föreslår styrelsen att utdelningen för 2018 höjs med 7 procent till 3,20 SEK per aktie.

Utsikter
Den globala fordonsproduktionen förväntas fortsätta att sakta in under början av 2019. Analysföretaget IHS bedömer att produktionen av lätta fordon kommer att minska med 1 procent globalt under det första kvartalet men att detta vänder till en tillväxt om 1 procent för helåret.

För det första kvartalet förväntar sig Gränges en nedgång i försäljningsvolym med låga ensiffriga tal. För material till fordonsindustrin förväntas en minskning med medel ensiffriga tal drivet av lagerneddragningar i försörjningskedjan i framförallt Asien, men även till viss del i Europa. I Amerika förväntar sig Gränges en tillväxt med låga ensiffriga tal för material till både fordons- och HVAC-industrin i det första kvartalet.

När vi blickar längre in i 2019 kommer vi att fortsätta arbeta aktivt med innovation och ett mer hållbart kunderbjudande, vilket innefattar ett ökat fokus på produktutveckling för eldrivna fordon. Efterfrågan på avancerade värmeväxlarmaterial för elfordon förväntas öka avsevärt under kommande år, i och med att allt fler fordonstillverkare väljer vätskebaserade batterikylningslösningar. I USA förväntas expansionen av anläggningen i Huntingdon slutföras i mitten av 2019 och i Newport kommer produktionen gradvis att återupptas under året. Sammantaget är vi fast beslutna att fortsätta växa med hållbar lönsamhet under de kommande åren.

Johan Menckel
VD
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT