Erik Stenfors, Hanza. Foto: Hanza Group

Apr 5, 2021

Goda framtidsutsikter efter utmanande period säger Hanzas vd


Det handlar om hur Hanza påverkats av krisen, hur koncernen ser ut i dag och deras strategi inför framtiden, vd utvecklar direkt från rapporten.

2020 präglades till stor del av pandemin och åtgärder för att anpassa HANZA till denna men även av nya affärer och beslut om expansion i Estland. Några av koncernens kunder drabbades av betydande försäljningsnedgångar och ett åtgärdsprogram lanserades. Samtidigt har nya kunder tillkommit och mot vissa befintliga kunder har försäljningen ökat. Med hjälp av de volymer som tillkommit vid förvärvet av RITTER kan HANZA trots pandemin uppvisa en omsättning på drygt fyra procent bättre och ett positivt resultat före skatt.

Finansiell utveckling
HANZA har haft god tillväxt sedan bolaget grundades år 2008, i snitt cirka 20 procent årligen (Compound Annual Growth Rate, CAGR) genom en kombination av förvärv och organisk tillväxt. Under år 2020 bröts denna trend då några av koncernens största kunder drabbades av betydande försäljningsnedgångar. Framför allt minskade volymerna hos vår största kund med drygt 100 MSEK, motsvarande cirka 5 procent av HANZA-koncernens omsättning. Denna kund – som vi erhöll via förvärvet av tyska RITTER – är verksam inom textilindustrin, vilket är en bransch som drabbats hårt av nedstängningarna. När försäljningen minskade lanserade vi omgående ett åtgärdsprogram, där vi bland annat konsoliderade elektronikvolymer i Sverige och mekanikvolymer i Estland.

Hanzas tillverkningskluster i Sverige drabbades hårt

Lönsamheten påverkades av den snabba omsättningsnedgången. Vårt första, och tillika största, tillverkningskluster i Sverige drabbades hårt resultatmässigt och som vi beskrivit tidigare så minskade rörelsemarginalen till 6 procent under kvartal 3, 2020. Sverige utgör cirka en tredjedel av HANZAs omsättning och under kvartal fyra 2020 var försäljningen fortsatt cirka 12 procent lägre än motsvarande kvartal föregående år. Mot den bakgrunden är det glädjande att vi i Sverige under det fjärde kvartalet 2020 åter kunde uppvisa en rörelsemarginal om drygt 9 procent. Marginalåterhämtningen visar på styrkan i vår klustermodell. Storleken och bredden på teknologier i Sverige skapar möjligheter att agera då volymer minskar. Däremot är det svårare i de delar av HANZA som är under uppbyggnad och ännu inte nått Sveriges omfattning. I vårt segment Huvudmarknader var det därför utmanande såväl i Finland som i Tyskland. I vårt segment Övriga marknader var det framför allt vår fabrik i Narva som drabbades. Där bemötte vi den tvära konjunkturnedgången genom att renodla Narva-fabriken mot tungmekanik, en specialisering som även kommer att påverka år 2021 negativt, men som är positiv på sikt. Vårt långsiktiga fokus är viktigt för uppbyggnaden av HANZA.

Kassaflödet viktigt 
Avgörande för snabbväxande bolag är kassaflödet och det är förstås än viktigare under en krissituation. Vi har tidigare beskrivit att detta är ett kontinuerligt fokusområde och vi har under lång tid uppvisat starka kassaflöden. Så skedde även år 2020, med ett kassaflöde som uppgick till 182 MSEK (122). Vår operativa nettoskuld kunde därför minskas med hela 23 procent, från 350 MSEK till 271 MSEK. HANZA fortsätter att vara finansiellt starkt, även under pandemin. Ett viktigt miljöarbete Virusutbrottet har tillfälligt överskuggat vår tids stora utmaning, att minska utsläppen av koldioxid. Denna viktiga fråga kommer fortsatt att prioriteras och vi ser hur väl HANZAs affärsmodell stödjer den globala klimattrenden. Likt andra tillverkare arbetar vi med nyckeltal för att minska förbrukning och utsläpp, men vårt avgörande bidrag kommer genom arbetet med att effektivisera våra kunders leverantörskedjor. Det är ett arbete som skapar kundvärde; en grön leverantörskedja ger konkurrensfördelar hos produktbolagen, kostnadsmässigt och miljömässigt. 

Ett viktigt miljöarbete
Virusutbrottet har tillfälligt överskuggat vår tids stora utmaning, att minska utsläppen av koldioxid. Denna viktiga fråga kommer fortsatt att prioriteras och vi ser hur väl HANZAs affärsmodell stödjer den globala klimattrenden. Likt andra tillverkare arbetar vi med nyckeltal för att minska förbrukning och utsläpp, men vårt avgörande bidrag kommer genom arbetet med att effektivisera våra kunders leverantörskedjor. Det är ett arbete som skapar kundvärde; en grön leverantörskedja ger konkurrensfördelar hos produktbolagen, kostnadsmässigt och miljömässigt.


Framåt
Under pandemin har vi erhållit flera fina erkännanden och priser för att vi upprätthållit hög leveransprecision och kvalitet under svåra förhållanden. Vi har även tagit nya kontrakt och våra existerande kunder är i grunden stabila bolag, vars volymer kommer att återkomma när viruset väl släpper greppet om världen. Vidare ser vi hur störningar i de globala och komplexa leverantörskedjorna påverkar produktbolag att ompröva sin tillverkningsstrategi, vilket är positivt för HANZA. Vi bedömer därför att år 2020 endast blir ett hack i vår tillväxtkurva. Av den anledningen beslutade vi också i december 2020 att utöka kapaciteten i Baltikum genom att investera cirka 80 MSEK i att uppföra en ny produktionsanläggning för komplex montering om drygt 12 000 kvm i Tartu, Estland, alldeles intill vår befintliga tunnplåtsfabrik. Arbetet har redan påbörjats och invigningen är planerad att äga rum under det första kvartalet 2022. 

Resultatmässigt aviserade vi i slutet av år 2019 att vi hade nått en punkt i vårt utvecklingsarbete där vårt segment "Övriga marknader" ska komma att öka sin rörelsemarginal betydligt. Trots en stor påverkan av pandemin uppvisar segmentet också stigande marginaler. Arbetet Goda framtidsutsikter efter utmanande period I årsredovisningen för år 2019 beskrev vi hur inledningen av pandemin då påverkade HANZA, marknaden och samhället i stort. Därefter accelererade den pandemi som kom att dominera hela verksamhetsåret 2020. 

Hanza ska utvecklas via förvärv

HANZA ska också utvecklas via förvärv, som är en grundläggande del av vår affärsmodell. Här är det dock viktigt att skilja på HANZA och klassiska tillverkare. En kontraktstillverkare av en viss teknologi som förvärvar ytterligare en fabrik med samma teknologi växer visserligen, men ökar inte kundvärdet. Vi förvärvar däremot inte för att bli en större, utan för att bli en bättre tillverknings partner. Vårt senaste exempel är förvärvet av mekanikbolaget Levyprofiili i mars 2021.

Vi har utökat HANZA med 100 duktiga medarbetare i en modern produktionsanläggning i Joensuu, nära HANZAs övriga fabriker i Finland. Förvärvet är specialiserat på till verkning av plåtkonstruktioner, med hög kompetens inom svetsning och lackering. Levyprofiili möter alla våra förvärvsparametrar avseende geografi, teknologi, kundportfölj, företagskultur och finansiell ställning. Pandemin påverkar även år 2021, närmast ser hela tillverkningsbranschen utmaningar med komponent- och materialbrister som en följd av att efterfrågan ökar igen.

Men vi kan ändå konstatera att HANZA är på väg genom pandemin på ett bra sätt. Vi har sett hur väl våra mogna tillverkningskluster hanterat volymsvängningar. Vidare ligger de globala trenderna med ökad regional tillverkning och ett ökat hållbarhetsfokus helt i linje med vår affärsmodell. Vår strategi närmast framöver är att fortsatt stärka våra utvecklingskluster och därigenom fortsatt öka kundvärdet
och höja marginalen på koncernnivå. Vi ser fram emot de kommande åren med tiiförsikt.

Erik Stenfors, vd.
  • May 7, 2021

    Streama film i Polestar 2

    Reportage Elbilstillverkaren satsar på streaming, Spotify och din egen smartphone som bilnyckel.
    62
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT