Concentrics vd och koncernchef David Woolley.

Concentrics vd och koncernchef David Woolley kommenterar en kvartalsrapport som visar en viss minskning jämfört med förra året.

Jul 24, 2019

Globala variationer gav Concentric sämre andra kvartal


- Koncernens omsättning under andra kvartalet var i linje med våra tidigare bedömningar, kommenterar vd och koncernchef, David Woolley, Concentrics kvartalsrapport för andra kvartalet 2019.

- Den underliggande omsättningen var konstant för första halvåret jämfört med föregående år. Den redovisade omsättningen för andra kvartalet och första halvåret minskade jämfört med föregående år med 12% respektive 12%, justerat för valutaeffekter. Minskningen inkluderar, som tidigare kommunicerats, att en global kund, valt att använda ytterligare en leverantör för komponentinköp under 2019. Den publicerade marknadsstatistiken visar att produktionen, viktad för koncernens slutmarknader och regioner, ökade med 2% andra kvartalet jämfört med föregående år. Vi kan se att marknadstillväxten har bromsat från de redovisade nivåerna på 5% under första kvartalet. I föregående kvartal diskuterades hur våra kunder hanterar risker genom att minska sina lagernivåer när prognoserna är osäkra. Den trenden har fortsatt under andra kvartalet. På koncernnivå ser vi en viss minskning i efterfrågan, främst på grund av en försvagad marknad i Nordamerika. Orderingången, som kommer att ge omsättning under tredje kvartalet 2019, var lägre än omsättningen för andra kvartalet 2019. Den största slutmarknaden för Concentric är fortfarande lastbilar, som svarar för 44% av koncernens omsättning. Marknadens efterfrågan på medeltunga och tunga lastbilar i Nordamerika minskade med 2% under det andra kvartalet jämfört med föregående år. Samtidigt ligger efterfrågan i Europa kvar på en låg ensiffrig tillväxt. Försäljningsutvecklingen på slutmarknaderna för lantbruksmaskiner var blandad. Marknaden minskade i Nordamerika och Indien, medan den europeiska marknaden var fortsatt relativt stark. Slutmarknaden för entreprenadmaskiner var fortsatt utmanande, framför allt i Nordamerika och på tillväxtmarknaderna. Den indiska marknaden har påverkats av det allmänna valet som pågick under kvartalet, och publicerad marknadsstatistik visar att marknaden minskat inom alla fyra slutmarknaderna, framför allt för medeltunga och tunga lastbilar. Resultatet av valet erbjuder dock stabilitet och kontinuitet med en offensiv affärsagenda.

ANDRA KVARTALET

 Nettoomsättning: 553 MSEK (603) – omsättningen minskade med –8% jämfört med föregående år. Efter justering för valutaeffekter (+4%) minskade omsättningen med –12%.
 Underliggande försäljningsutveckling: Underliggande försäljning för koncernen, både för andra kvartalet och första halvåret, var konstanta när effekten exkluderas av att en global kund valt att använda ytterligare en leverantör för komponentinköp under 2019, vilket tidigare har kommunicerats.
 Rörelseresultat: 121 MSEK (126) - en rörelsemarginal om 21,9% (20,9).
 Resultat efter skatt: 92 MSEK (94); resultat per aktie före utspädning om 2,39 SEK (2,36).
 Kassaflöde från den löpande verksamheten: 128 MSEK (142); kassaflödet påverkat av lägre omsättning.


FÖRSTA HALVÅRET

 Nettoomsättning: 1 119 MSEK (1 206) – omsättningen minskade med –7% jämfört med föregående år. Efter justering för valutaeffekter (+5%) minskade omsättningen med –12%.
 Rörelseresultat: 247 MSEK (246) - en rörelsemarginal om 22,0% (20,4).
 Resultat efter skatt: 186 MSEK (183); resultat per aktie före utspädning om 4,82 SEK (4,62).
 Kassaflöde från den löpande verksamheten: 230 MSEK (253); kassaflödet påverkat av lägre omsättning.
 Koncernens nettoskuld: 102 MSEK (132); en skuldsättningsgrad om 10% (14).
 Effekter av nya redovisningsprinciper för leasing – IFRS 16: Effekterna på resultaträkningen är inte väsentliga (rörelsemarginalen –0,1%; EBITDA-marginalen +1,1%). Kassaflödet från den löpande verksamheten påverkades med +12 MSEK. Övriga effekter per den 30 juni var: totala tillgångar +92 MSEK; nettoskuldsättning +95 MSEK; skuldsättningsgrad +9%.

Concentric Business Excellence optimerar vår kostnadsbas 

De huvudsakliga målen med programmet Concentric Business Excellence (CBE) är att uppnå största möjliga nöjdhet bland våra kunder och anställda. CBE har underlättat för våra team att på ett effektivt sätt anpassa kapacitetskostnader och produktion efter gällande efterfrågan, och därmed optimera kostnadsbasen. CBE har gjort det möjligt att stärka koncernens rörelseresultat genom att öka den redovisade rörelsemarginalen för det andra kvartalet och första halvåret till 21,9% (20,9) respektive 22,0% (20,4).

Elektrifiering av mobila och icke-mobila plattformar innebär möjligheter för Concentric

Det finns en ökande trend i riktning mot elektrifiering av mobila och icke-mobila plattformar. När nu Concentric har satsat på denna växande marknad ser vi olika möjligheter vid övergången från att vara en leverantör av mekaniska komponenter till en leverantör av intelligenta system. Under kvartalet har Concentric vunnit fem kontrakt på nästa generations styrsystem för eldrivna lastbilar samt hybrid- och elbussar. De här kontrakten är strategiskt viktiga eftersom lokala regelverk i städer och kommuner kommer att öka efterfrågan på eldrivna kommersiella fordon framöver. Concentric riktar sig mot nästa generation plattformar för kunderna genom att erbjuda ett urval av elektriska vatten-, olje- och bränslepumpar, samt EHS-system för både hybridplattformar och helt elektriska plattformar. En viktig aspekt är att produkterna även utgör en större andel av värdet för hybrid- och elfordon jämfört med förbränningsmotorer.

Möjliga förvärv 

Vi fortsätter att söka efter ytterligare förvärv som antingen kan möjliggöra geografisk expansion, produktexpansion eller teknik som stärker våra befintliga produktlinjer inom motorer och hydraulik, så att vi kan stärka vår globala närvaro bland våra kunder.

Utsikter

Den underliggande orderboken är fortsatt stark, men orderingången under andra kvartalet tyder på att omsättningen under tredje kvartalet 2019 kommer att bli något lägre än under föregående kvartal justerat för antalet arbetsdagar. Under andra kvartalet reviderades den publicerade marknadsstatistiken för helåret och tyder nu på att produktionsvolymerna, viktade för Concentrics slutmarknader och regioner, kommer att vara fortsatt svaga under andra halvåret. Helårsprognosen för 2019 har därför minskats från 4% till 2%. Vår bedömning är även fortsättningsvis att efterfrågan på medeltunga och tunga lastbilar, särskilt i Nordamerika, kan försvagas mot slutet av 2019. Vår verksamhet är flexibel och kan anpassas till förändrade kundbeteenden, till exempel minskad lagerhållning, och till eventuella marknadsförändringar. Concentric är fortsatt välpositionerat, både finansiellt och operationellt, för att kunna realisera vår marknadspotential.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT