Foto: Bufab.

Jul 20, 2017

Fortsatt tillväxt trots kalendereffekter, men svagare marginaler. Förvärv av Thunderbolts.


Delårsrapport januari - juni 2017 för BUFAB Group

VD-kommentar

Under andra kvartalet 2017 ökade nettoomsättningen med 8 procent, varav 3 var organisk tillväxt. Den organiska tillväxten var alltså lägre än under det första kvartalet, vilket helt berodde på kalendereffekter. Vi såg dock fortsatt god underliggande efterfrågan och högre marknadsandel.

I segment International ökade vi vår marknadsandel på flertalet marknader, vilket är fortsättningen på en god utveckling under många kvartal. Tillväxten var god i Storbritannien och i kontinentala Europa, men svagare i Norge, Finland och Asien. Segmentets bruttomarginal var svagare än föregående år.

Även i Sverige fortsatte vi att öka vår marknadsandel. Tyvärr såg vi under kvartalet en försämring av bruttomarginalen jämfört med föregående år och med det första kvartalet. Försämringen berodde på stigande inköpspriser under de senaste kvartalen, vilka i sin tur drevs av ökade priser på råmaterial som nu har fått genomslag i vår resultaträkning. Vi såg under senare delen av kvartalet dock tecken på att trenden mot högre inköpspriser har mattats av. Vi arbetar också vidare med att genomföra prishöjningar mot kund, men dessa har hittills inte varit tillräckliga för att kompensera kostnadsökningarna.

De förvärv vi har gjort under de senaste åren fortsätter att utvecklas väl. Vi genomförde under kvartalet förvärvet av bolaget Thunderbolts som kompletterar vår övriga verksamhet i Storbritannien. Arbetet med att hitta fler lämpliga förvärvskandidater fortsätter.

På grund utav förvärvskostnader och tack vare en utveckling över förväntat i förvärvade bolag har kvartalets resultatet belastats med 3 MSEK. 

Sammantaget påverkades resultatet för det andra kvartalet som förväntat av kalendereffekter och råmaterialpriser. Ser man på första halvåret som helhet ökade omsättningen med 11 procent och rörelsevinsten med 8 procent. Men vi såg också i kvartalet en försvagning av bruttomarginalen, främst drivet av stigande inköpspriser. Att kompensera för dessa är vår viktigaste utmaning på kort sikt. Vi kommer samtidigt fortsätta arbeta med att öka vår marknadsandel och på att söka fler värdeskapande förvärv. Den ovanligt starka orderingången i kvartalet ger stöd för att vi liksom tidigare är optimistiska inför 2017 som helhet.

 

Jörgen Rosengren

VD och koncernchef


Andra kvartalet 2017

  • Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 823 (762) MSEK. Den organiska tillväxten var 3 procent
  • Orderingången ökade med 13 procent och var högre än nettoomsättningen
  • Rörelseresultatet minskade till 77 (82) MSEK och rörelsemarginalen till 9,4 procent (10,8)
  • Resultatet per aktie uppgick till 1,41 (1,55) SEK
  • Thunderbolts Group Limited förvärvades

Januari - juni 2017

  • Nettoomsättningen ökade med 11 procent till 1 638 (1 480) MSEK. Den organiska tillväxten var 6 procent
  • Orderingången var något högre än nettoomsättningen
  • Rörelseresultatet ökade till 167 (153) MSEK och rörelsemarginalen uppgick till 10,2 procent (10,3)
  • Resultatet per aktie ökade till 3,05 (2,84) SEK
 
 

Koncernen i sammandrag 

 

 

Kvartal 2

 

 D

Jan-jun

 

D

 

12 mån

rullande

 

Helår

MSEK

2017

 

2016

 

%

 

2017

 

2016

 

%

 

2016/17

 

2016

Orderingång

833

 

739

 

13

 

1 644

 

1 478

 

11

 

3 053

 

2 887

Nettoomsättning

823

 

762

 

8

 

1 638

 

1 480

 

11

 

3 004

 

2 847

Bruttoresultat

232

 

223

 

4

 

471

 

429

 

10

 

870

 

828

Bruttomarginal, %

28,2

 

29,3

     

28,7

 

29,0

 

 

 

29,0

 

29,1

Rörelsekostnader

-155

 

-141

 

10

 

-304

 

-276

 

10

 

-584

 

-556

Rörelseresultat

77

 

82

 

-6

 

167

 

153

 

9

 

286

 

272

Rörelsemarginal, %

9,4

 

10,8

     

10,2

 

10,3

 

 

 

9,5

 

9,6

Resultat efter skatt

54

 

59

 

-9

 

116

 

108

 

7

 

171

 

163

Justerat resultat efter skatt

54

 

59

 

-9

 

116

 

108

 

7

 

195

 

187

Resultat per aktie, SEK

1,41

 

1,55

 

-9

 

3,05

 

2,84

 

7

 

4,49

 

4,29

Justerat resultat per aktie, SEK

1,41

 

1,55

 

-9

 

3,05

 

2,84

 

7

 

5,12

 

4,92

 
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT