Koncernchef Ulrich Spiesshofer. Foto: ABB.

Apr 20, 2017

Fortsatt tillväxt för ABB


Levererar högre intäkter, basorderingång och nettovinst.

  • Intäkterna upp 3 procent
  • Basordertillväxt på 2 procent
  • Totala order speglar lägre volym av stora beställningar; kvoten bokade order/fakturering 1,07
  • Operativ EBITA-marginal2 12,1 %; stabilt operativt utnyttjande med tanke på 60 punkters positiv justering av försäkringsreserven under 2016
  • Nettovinst 724 miljoner dollar jämfört med 500 miljoner dollar; operativt resultat per aktie +1 %
  • Kassaflödet från rörelsen på 509 miljoner dollar speglar förseningen av incitamentsutbetalningarna som orsakats av Sydkoreaincidenten
  • Aktiv portföljförvaltning: avyttringen av verksamheten inom högspänningskablar slutförd, förvärvet av B&R meddelades den 4 april
  • Kommersiell lansering av ABB AbilityTM

”ABB levererade sitt andra kvartal i följd med intäktstillväxt. Underliggande förbättringar av det operativa resultatet förbättrades med tanke på föregående års kommunicerade korrigering av försäkringsreserver”, säger ABB:s koncernchef Ulrich Spiesshofer. ”Vi ser de första signalerna om marknadsstabilisering inom vissa processindustrier, liksom vissa tillväxtsignaler från företag i tidig konjunkturcykel. Power Grids ordermönster under kvartalet speglar ett kinesiskt HVDC-projekt som togs hem under kvartal 1 2016. Totalt sett är den underliggande efterfrågan i Kina fortsatt positiv.”

”Vi lanserade ABB Ability, vårt branschledande digitala erbjudande, kommersiellt och är verkligt nöjda över den mycket positiva kundresponsen”, säger han. ”I och med den slutförda försäljningen av kabelverksamheten och det nyligen tillkännagivna förvärvet av B&R, innovationsledare inom maskin- och fabriksautomatisering, fortsätter vi vår aktiva portföljförvaltning. Vi riskminimerar portföljen ytterligare och fortsätter att flytta ABB:s tyngdpunkt mot segment med högre tillväxt och stärkt konkurrenskraft.”

Utsikter på kort sikt

Den makroekonomiska och geopolitiska utvecklingen signalerar en blandad bild med fortsatt osäkerhet. Vissa makroekonomiska tecken i USA är fortsatt positiva och tillväxten i Kina väntas fortsätta. Den övergripande globala marknaden påverkas fortfarande av den blygsamma tillväxten och ökade osäkerheten, till exempel Brexit i Europa samt geopolitiska spänningar i olika delar av världen. Oljepriser och valutakurseffekter förväntas fortsätta att påverka företagets resultat. I och med detta samt den pågående omvandlingen av ABB förväntas att 2017 blir ett övergångsår.

Koncernresultat första kvartalet 2017

Order

Orderingången minskade med 3 procent (9 procent i dollar) jämfört med första kvartalet för ett år sedan, något som primärt drevs av en lägre volym av stora beställningar. Stora order (15 MUSD och över) låg 34 procent lägre (50 procent i dollar) på grund av en lägre volym av stora order inom Industrial Automation och Power Grids. Stora order utgjorde 10 procent av totala orderingången, jämfört med 17 procent samma kvartal föregående år. Stora order innefattade under kvartalet en order värd 280 miljoner dollar på HVDC-system för att länka kraftnäten i Frankrike och Storbritannien. Basorder (under 15 miljoner dollar) var 2 procent högre (1 procent lägre i dollar), förbättringar inom Electrification Products, Robotics and Motion samt Industrial Automation. Den totala orderingången på tjänster och programvara ökade med 7 procent (5 procent i dollar) jämfört med första kvartalet 2016 och stod för 24 procent av den totala orderingången jämfört med 21 procent samma period för ett år sedan.

Orderstocken uppgick i slutet av mars 2017 till 23 miljarder dollar, 2 procent lägre (11 procent i dollar) jämfört med slutet av första kvartalet 2016. Kvoten bokade order/fakturering2för första kvartalet var 1,07 jämfört med 1,17 för första kvartalet 2016.

Divisionsresultat första kvartalet

Electrification Products

Den totala orderingången ökade, vilket speglar en större marknadsefterfrågan i USA, Kina och Tyskland. Intäkterna ökade 3 procent under kvartalet (oförändrat i dollar) och operativ EBITA-marginal förbättrades till följd av volym, mix, produktivitet och kostnadsbesparingar.

Robotics and Motion

Orderingången totalt ökade 7 procent (4 procent i dollar), basorder från tredje part ökade 13 procent (10 procent i dollar) med fortsatt starka efterfrågemönster inom robotteknik och lätt industri. Intäkterna ökade med 5 procent (3 procent i dollar). Operativ EBITA-marginal påverkades av en ogynnsam mix och lågt kapacitetsutnyttjande under kvartalet. Efterfrågemönstret och den ökande orderstocken kommer att underlätta situationen med tiden.

Industrial Automation

Totala order speglar lägre volym av stora beställningar avseende specialfartyg. Förbättringen i den underliggande efterfrågan på produkter, tjänster och programvaror sågs i den positiva orderutvecklingen under kvartalet. Intäkterna minskade 5 procent (7 procent i dollar) på grund av lägre intäkter från orderstocken. Operativ EBITA-marginal ökade med 130 punkter till 13,3 procent till följd av en positiv mix och framgångsrika implementeringar av kostnadsbesparingar och produktivitetsåtgärder.

Power Grids

Orderingången totalt var lägre än samma kvartal för ett år sedan, primärt till följd av tidpunkter för stora beställningar. Den positiva basorderutvecklingen på många marknader kunde inte uppväga den låga efterfrågan i Mellanöstern och en tuff jämförelse med Kina förra året. Intäkterna var 4 procent högre (2 procent lägre i dollar) till följd av ett stabilt verkställande av en god orderstock. Operativ EBITA-marginal var 10,3 procent till följd av högre intäkter, förbättrad produktivitet, stabila projektgenomföranden och fortsatta kostnadsbesparingar. 

Strategin Next Level – steg 3

ABB fortsatte implementeringen av strategin Next Level under kvartalet genom ytterligare förskjutning av tyngdpunkten mot segment med högre tillväxt, förstärkning av konkurrenskraften och riskminimering av portföljen.

ABB tillkännagav förvärvet av B&R, innovationsledare inom maskin- och fabriksautomatisering, den 4 april 2017. Detta förvärv kommer att täppa till ABB:s historiska klyfta inom maskin- och fabriksautomatisering och kommer att skapa en unikt omfattande automatiseringsportfölj för kunder globalt. B&R är en erkänd innovationsledare inom PLC (Programmable Logic Controllers), IPC (Industrial PCs) samt servomotion-baserad maskin- och fabriksautomatisering och kommer att stärka ABB:s ställning som nummer två inom industriell automatisering. Transaktionen förväntas slutföras under sommaren 2017.

ABB lanserade ABB Ability kommersiellt och man erbjuder nu över 180 lösningar inom alla kundsegment, vilket kombinerar ABB:s portfölj med digitala lösningar och tjänster. Därmed stärks koncernens ledande position i den fjärde industriella revolutionen och ger ABB:s fyra entreprenörsinriktade divisioner ökad konkurrenskraft.

Dessutom har ABB framgångsrikt slutfört försäljningen av företagets verksamhet inom högspänningskablar och kabeltillbehör till NKT Cables.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT