Foto: Nilsson Special Vehicle.

Aug 21, 2018

Fortsatt röda siffror för specialbilstillverkaren


Men orderboken är fortfarande stark, speciellt för begravningsbilar.

Nettoomsättningen uppgick i andra kvartalet till 43 367 (38 956) KSEK. Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -3 353 (-9) KSEK. Resultat efter skatt uppgick till -3 783 (-1 230) KSEK. 

Andra kvartalet blev en besvikelse, säger tf vd Fredrik Nilsson. Vårt åtgärdsprogram, som nu skulle vara slutfört, har inte nått i mål. Produktionstiderna har sänkts, men inte i den takt som det var planerat. Detta har påverkat det antal bilar vi har kunnat leverera. Det krävs fortsatt arbete med våra effektiviseringar för att nå lönsamhet.

Vår orderbok är fortfarande stark – speciellt för begravningsbilar, där vi fokuserar på att öka produktionstakten för att möta efterfrågan. Dessutom är produktionslinjen för ambulanser fullbelagd för resten av 2018.

Orderingången uppgick för Nilsson Special Vechicle under första halvåret till 78 (105) bilar och orderstocken vid periodens utgång innehöll 107 (86) bilar.

Under kvartal två producerade vi ambulanser till flera olika kunder där monteringen av vissa av bilarna tog betydligt längre tid än planerat. Några av dessa ambulansleveranser var de första varianterna i sitt slag på den nya plattformen. De första leveranserna tar alltid längre tid, men vi hade underskattat tidsåtgången för de olika kundspecifika tillvalen. Dessutom var vi i vissa fall tvungna att hantera ”barnsjukdomar” med sitt ursprung i projekten för framtagandet av bilarna på den nya plattformen, förklarar Fredrik Nilsson.

Såväl reparation på levererade bilar som förändringar i konstruktionslösningar kostar en hel del i tid och pengar. Under kvartalet behövde vi också ta fram en lösning för att hantera ett tekniskt problem som uppstod i slutet av första kvartalet och som medförde att produktions- och leveranstakt bromsades upp ytterligare. Detta problem är nu åtgärdat.

Sammantaget har framtagandet av långsiktigt hållbara lösningar på problemen inneburit att antalet leveranser under det andra kvartalet stannat på samma nivå som föregående år.

Idag har vi vår huvudsakliga flaskhals på slutmonteringen, där vi prioriterar fortsatta åtgärder i alla berörda processer för att reducera produktionstiden ytterligare. Vi är nu på god väg med våra produktionsförbättringar, men det är en viss eftersläpning innan dessa slår igenom i de finansiella siffrorna. För nästa halvår är alla våra produktionsplatser slutsålda och det är min ambition att vi skall hålla planen samt därmed leverera och fakturera ett ökat antal bilar jämfört med första halvåret, säger Fredrik Nilsson.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

  • Solectro laserrök-1 Teknik

    Laserrök – ett mycket hälsofarligt ämne

    Lasermärkning, lasergravering, lasersvetsning mfl är tekniker som vi alla känner till, men hur många av oss känner till att laserröken är ett mycket hälsofarligt ämne?
    14