Foto: Haldex.

Apr 25, 2019

Försvagat marknadsläge för Haldex


Kina står för den stora nedgången.

Marknadsläget har försvagats något under första kvartalet. Försäljningen av skivbromsar har fortsatt att utvecklas positivt medan försäljningen av bromshävarmar minskat på grund av avmattad efterfrågan i Kina. 

Omsättningen för första kvartalet uppgick till 1 339 (1 252) MSEK, vilket är 7 procent högre än föregående år. Justerat för valuta minskade omsättningen med 1 procent.

Rörelseresultatet uppgick till 97 (86) MSEK för första kvartalet. Det motsvarar en rörelsemarginal på 7,2 (6,9) procent. Inga engångsposter redovisades under första kvartalet 2019 eller under motsvarande period föregående år. 

Rörelseresultatet har förbättrats, delvis på grund av ökad försäljning på eftermarknaden, stabiliserade råvarupriser och förbättrad kostnadskontroll men även på grund av att Haldex joint venture i Kina nu redovisas som del av den operativa verksamheten.

Resultat efter skatt uppgick till 68 (58) MSEK.

Åke Bengtsson, VD och koncernchef, kommenterar:
”Året inleddes med blandade signaler från de geografiska regionerna. Nordamerika är en fortsatt stark marknad med god efterfrågan från fordonstillverkare. Det har varit en hård vinter som orsakat förlorade produktions- och skeppningsdagar, vilket påverkat eftermarknaden i USA negativt. Regionen som helhet har emellertid ökat omsättningen."

"Kvartalets stora nedgång står Kina för. Föregående år infördes en lag som kräver automatiska bromshävarmar på nytillverkade tunga fordon. Det resulterade i att vår omsättning i Kina nästan fördubblades under första kvartalet i fjol. Jämförelsetalen är därmed höga, men Kina är i dagsläget en tuff marknad med sjunkande volymer och stor prispress. Lagstiftningen som infördes följs inte och penetreringen för t.ex släpvagnar är så låg som 30 procent. Bedömningen är dock att på sikt kommer säkerhetskraven leda till att efterfrågan på Haldex produkter kommer öka."

"En analys av hela produktutbudet pågår för att renodla den befintliga produktportföljen. Med ett antal tusen produktvarianter i portföljen behöver småskaliga produkter fasas ut samt icke lönsamma produkter avyttras eller läggas ner. Under kvartalet tecknades ett avtal kring avyttring av kontaktdon för anläggningsmaskiner som ett led i denna effektivisering.

Med de effektiviseringsåtgärder vi påbörjat och kommer fortsätta genomföra är jag övertygad om att Haldex kan nå en rörelsemarginal om 10 procent, exklusive satsningar på ny teknik. Under första kvartalet var rörelsemarginalen exklusive ny teknik 7,5 procent. Vi är inte nöjda förrän vi nått vårt lönsamhetsmål och kommer att optimera kostnadsbasen samt identifiera områden för fortsatt tillväxt."
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT