Foto: VA Automotive.

Apr 18, 2018

Fordonsunderleverantör ansöker om företagsrekonstruktion


Efter en tids ansträngd likviditet kan bolaget för tillfället inte betala förfallna skulder.

Styrelsen för VA Automotive i Hässleholm AB:s (publ) har idag beslutat att avbryta den pågående nyemissionen samt besluta om att ansöka om företagsrekonstruktion för VA Automotive och dess dotterbolag.

På sätt som tidigare kommunicerats har VA Automotive sedan tidigare haft en ansträngd likviditet. För att avhjälpa detta föreslog styrelsen att bolagsstämma skulle fatta beslut om nyemission i VA Automotive.

Efter bolagsstämmans beslut om nyemission har det framkommit ny information om koncernens förväntade försäljning, som visar på en omsättning som är väsentligen sämre än vad som tidigare antagits.

Detta medför att VA Automotives resultat och likviditet kommer att bli väsentligen sämre än vad som tidigare rimligen kunde bedömas. Utifrån den nya informationen om koncernens försäljning skulle de medel som skulle ha tillförts i nyemissionen ha täckt bolagets kapitalbehov för en kortare period än sex månader.

Styrelsen har då gjort bedömningen att det inte finns någon annan möjlighet än att avbryta den pågående nyemissionen. Styrelsen har utvärderat alternativa finansieringsmöjligheter, men inte funnit några sådana alternativ som är tillgängliga inom en skälig tid.

VA Automotive kan för tillfället inte betala förfallna skulder. Styrelsen gör dock bedömningen att VA Automotive har goda möjligheter att fortsätta verksamheten om bolagets skuldsättning minskas. Enligt styrelsen finns det därför förutsättningar för en företagsrekonstruktion av VA Automotive. Styrelsen har därför idag fattat beslut om att inge ansökan om företagsrekonstruktion.

Enligt styrelsens bedömning räcker koncernens rörelsekapital utan ytterligare tillskott mindre än tre månader från dagens datum.

Thorbjörn Wennerholm har meddelat styrelsen att han lämnar sitt uppdrag som styrelseledamot på egen begäran.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT