Anders Nyström, Bulten.

Oct 23, 2020

Fästelementföretaget Bulten ökade med över 70% i Q3


Stark orderingång samt ökade marknadsandelar genom nya kontrakt, vd Anders Nyström kommenterar.

Det tredje kvartalet inleddes avvaktande i spåren av pandemin, men mot slutet av augusti och i september skedde en markant förbättring. Rörelseresultatet i kvartalet steg till 40 (-8) MSEK och speglar främst de högre försäljnings- och produktionsvolymerna. Alla de medarbetare som till följd av pandemin varit inkluderade i arbetstidsförkortning eller korttidspermittering är sedan den 1 oktober tillbaka i full tjänst.

Under kvartalet ökade Bultens nettoomsättning med 18,8% och orderingången med hela 70,2%. Den högre omsättningen och kraftigt förbättrade orderingången visar en fordonsmarknad i återhämtning och vi fortsätter att vinna marknadsandelar som en följd av att nöjda kunder har anförtrott oss nya kontrakt.

Vi är mycket glada över det nya fullservicekontrakt (FSP) som vi tecknade och kommunicerade i juli till ett årligt värde om cirka 60 MEUR vid full takt. Kontraktet är ett övertagande av en FSP-lösning från en konkurrent till två monteringsanläggningar hos befintlig kund, vilket innebär att leveranserna startade omgående i rådande takt. De nya affärerna, i kombination med att vårt strategiska förvärv av PSM utvecklas väl, gör att vi presterar bättre än marknaden, vilket har varit och förblir vår ambition.

Marknadsutvecklingen under resterande delen av 2020 är svårbedömd på grund av Covid-19 och makroekonomiska faktorer som kan påverka våra kunders produktion. Vi kommer liksom tidigare under året att anpassa vår verksamhet till förändringarna i vår omvärld.

Vårt fokus på teknik och innovation intensifieras ytterligare och jag är mycket glad över att kunna välkomna Emmy Pavlovic som Senior Vice President, Technology and Innovation. Trots den osäkra utvecklingen håller vi fast vid vår strategi - Stronger 24 - och fortsätter att bygga Bulten ännu starkare.”

Anders Nyström, VD och koncernchef

TREDJE KVARTALET I SIFFROR

 • Nettoomsättningen uppgick till 853 (718) MSEK, en ökning med 18,8% jämfört med samma period ­föregående år, varav 117 MSEK är hänförligt till förvärvet av PSM.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 40 (-8) MSEK, vilket motsvarar en rörelse­marginal på 4,7 (-1,0)%. Föregående år uppgick rörelseresultat till 19 MSEK justerat för omlokalisering i Kina samt omstrukturering i Tyskland, vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal på 2,8%.
 • Resultat efter skatt uppgick till 17 (-14) MSEK.
 • Orderingången uppgick till 1 322 (776) MSEK, en ökning med 70,2% jämfört med samma period ­föregående år, varav 113 MSEK är hänförligt till förvärvet av  PSM.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 157 (114) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,91 (-0,75) SEK.
 • Bulten har tecknat ett fullservicekontrakt (FSP) för leverans av fästelement till en europeisk fordonstillverkare, som också är en av bolagets befintliga kunder, till ett årligt värde om cirka 60 MEUR vid full takt. Leveranser startade i juli 2020 och uppstartskostnader beräknas uppgå till cirka 1 MEUR.  
 • Bulten har rekryterat Markus Baum till en nyinrättad tjänst som Chief Commercial Officer (CCO) med tillträde 1 november 2020, Claes Lundqvist har utsetts till tillförordnad Chief Financial Officer (CFO) med start 1 augusti 2020 och Fredrik Bäckström har tillträtt en nyinrättad tjänst som Chief Operating Officer (COO).
 • Bulten har utsett Emmy Pavlovic till Senior Vice President Technology and Innovation.
 • PSM:s VD Marco Suzuki har valt att lämna sitt uppdrag. Bultens VD och koncernchef Anders Nyström övertar ledningen för PSM till dess att en ny ledningsstruktur finns på plats.
   

JANUARI – SEPTEMBER

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 115 (2 309) MSEK, en minskning med -8,4% jämfört med samma period ­föregående år, varav 240 MSEK är hänförligt till förvärvet av PSM.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 24 (71) MSEK, vilket motsvarar en rörelse­marginal på 1,2 (3,1)%. Föregående år uppgick rörelseresultat till 105 MSEK justerat för omlokalisering i Kina samt omstrukturering i Tyskland, vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal på 4,6%.
 • Resultat efter skatt uppgick till -13 (44) MSEK.
 • Orderingången uppgick till 2 419 (2 261) MSEK, en ökning med 7,0% jämfört med samma period ­föregående år, varav 349 MSEK är hänförligt till
 • förvärvet av PSM.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 271 (109) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,33 (2,08) SEK.
 • Nettoskulden uppgick till 605 (596) MSEK. Nettoskuld (exklusive leasingskulder) uppgick till 238 (328) MSEK.
 • Soliditeten uppgick till 49,7 (54,8)% vid periodens slut. Soliditet (exklusive leasingskulder) uppgick till 56,0 (59,9)%.
 • Bulten har per 28 februari 2020 förvärvat samtliga aktier i PSM International Holdings Limited (PSM) till en köpeskilling uppgående till 24,5 MUSD
 • (230 MSEK) på kassa- och skuldfri bas.
 • Bulten har förvärvat en minoritetspost i TensionCam Systems AB (TensionCam) till en köpeskilling på 6 MSEK.Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT