Foto: Duroc Machine Tool.

May 7, 2019

Mer än fördubblad volym inom industrihandeln


Industrigruppen Duroc levererar en stark rapport.

Under Durocs tredje kvartal januari-mars 2019, i det brutna räkenskapsåret, ökade nettoomsättningen med 19 procent till 777,6 Mkr (653,2). Den organiska tillväxten uppgick till 9 procent. Rörelseresultatet uppgick till 30,5 Mkr (14,6). Resultat efter skatt uppgick till 21,0 Mkr (10,6).

Industrihandel presterade bäst. Omsättningen ökade med 148 procent till 165,4 Mkr (66,6 Mkr). Den organiska tillväxten var 96 procent. EBITDA uppgick till 10,1 Mkr (-3,8 Mkr). Den svenska och danska marknaden bidrog mest till utvecklingen. Omstruktureringen av Duroc Machine Tool med fokus på säljarbetet, ett mer koncentrerat erbjudande och kostnadsminskningar har gett önskad effekt i form av en god lönsamhet.

-Detta kvartal är det Industrihandel och specifikt Duroc Machine Tool som accelererar och därmed står för den största förbättringen i koncernen. Därmed kan jag med glädje konstatera att de krafttag som initierades för att komma tillrätta med en företagsgrupp som underpresterat under en lång tid nu ger resultat, säger Durocs vd John Häger i en kommentar.

Affärsområde Fiber påverkades av att det i Europa råder fortsatt vikande efterfrågan på stapelfiber, som är insatsvaror bl.a. till bilindustrin, konsumentprodukter, tekniska textilier. Ett förändringsprogram inom europaenheterna sjösattes under kvartalet med syftet att öka lönsamheten. Detta innebär konsolidering och samordning för att effektivisera försäljning,
produktion, R&D och inköp. Gruppen kommer att renodla produktfloran och ha tyngdpunkten på premiumprodukter vilket driver lönsamheten uppåt.

Cresco, med tekniska textilier för bl.a. växthus, utvecklades positivt med både ökad omsättning och förbättrat rörelseresultat. Installationen av en ny maskinutrustning, vilket kommer att ytterligare öka konkurrenskraften, initierades under kvartalet. Styrelsen har fattat beslut om ytterligare kapacitetsutökningar om 12 Mkr för vidareförädling av garner i det amerikanska fiberdotterbolaget.

-Just nu finns utmaningar i fiberbolagen i Europa men med de aktiviteter som är initierade är jag trygg med att dessa enheter kommer att anpassas och utvecklas i linje
med andra delar av Duroc, där förändringsarbete givit resultat, säger John Häger.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT