Foto: Duroc AB

Aug 27, 2018

Stark avslutning för Duroc


Förbättrat resultat i samtliga affärsområden.

Koncernen utvecklades starkt med en omsättning om 790 Mkr (586, där verksamheten i Cresco, som förvärvades under andra kvartalet, har bidragit med 83,1 Mkr. Rörelseresultatet blev 48 (23), varav affärsområdet Fiber stod för 34,8 Mkr (26,6). Samtliga affärsområden levererar bättre resultat än motsvarande kvartal 2016/17. I affärsområde Fiber avslutades perioden med ökad försäljning av garner respektive produkter till odlingsindustrin. Dessa produkter har goda marginaler vilket resulterade i ett starkt kvartal för affärsområdet.

En stark avslutning resulterade i ett sammantaget bra år för Duroc. Omsättningen för helåret ökade med 13 procent till 2 526 Mkr och rörelseresultatet med 31 procent till 116 Mkr. Avkastningen på i verksamheten sysselsatt kapital var god. Den största relativa resultatförbättringen står affärsområde Industrihandel för. Försäljningen har ökat med 19 procent till 376 Mkr samtidigt som kostnaderna har minskat med 7 Mkr. Rörelseresultatet uppgick till 20 Mkr (1).

Per bokslutsdagen hade Duroc likvida medel om 262 Mkr och därutöver outnyttjade kreditfaciliteter om ca 100 Mkr. Nettoskulden utgjorde 11,5 Mkr. Koncernen äger en väsentlig del av de fastigheter i vilka verksamheterna bedrives, betydande likvida medel kan lösgöras ur dessa. Med ett eget kapital om 882 Mkr, en justerad* soliditet om 63 procent och ett starkt kassaflöde i verksamheten, har Duroc en god finansiell beredskap för fortsatta förvärv respektive investeringar i befintlig verksamhet.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT