Foto: Duroc.

Apr 21, 2017

Duroc lyfter


Under första kvartalet genomförde Duroc sitt historiskt största förvärv och ökade därmed omsättningen med 440 procent. Som en följd lyfter både omsättning och resultat rejält i årets första rapport.

Under första kvartalet har det största förvärvet i bolagets 30-åriga historia genomförts. Duroc förvärvade IFG i början på året och ökade därmed den beräknade årliga omsättningen med ca 440% till ca 2,2 mdkr. Duroc är nu ett bolag med ca 590 anställda verksamma i Europa och USA.

Förvärvet av IFG är på grund av dess relativa storlek redovisningstekniskt att betrakta som ett omvänt förvärv vilket innebär att IFG i bokföringen har förvärvat Duroc. Det betyder att i denna rapport tas hänsyn till IFGs resultat från de första 3 månaderna medan Durocs resultat räknas från förvärvstillfället som teoretiskt satts till 1 februari; förändringen leder till en tekniskt mer komplicerad rapport än vanligt, och under en övergångsperiod när bolagen sammanjämkas så blir det komplex rapportering.

Om man tar med hela kvartalet för båda bolagen och jämför med samma period föregående år så innebär det att koncernen inleder 2017 med ett starkt kvartal. Rörelseresultatet har uppgått till 39,4 MSEK (35,5) och omsättningen har uppgått till 618 MSEK (554).

"Industridelen har bidragit starkast till resultatet medan vi har utmaningar inom Industrihandeln som vi arbetar vidare med," skriver koncernchef John Häger i delårsrapporten. "Båda segmenten presterar dock ett bättre resultat än Q1 2016. Överlag har efterfrågan inom samtliga enheter och geografier varit över förväntan med undantag för enstaka marknader relaterade till Industrihandeln."

"Duroc är ett helt nytt bolag med andra förutsättningar och möjligheter än tidigare. Vi kommer att fortsätta att investera i befintliga företag men har också en strategi att växa genom förvärv," skriver John Häger.

"I bolagen finns en drivkraft och historisk framgång som grundar sig i entreprenörskap och decentralisering. Duroc kommer även fortsättningsvis att vara ett decentraliserat företag som på koncernnivå kommer att fokusera på att stötta dotterbolagen i deras utveckling. Vi kommer inte att fokusera på koncerngemensamma synergiprojekt."

Efter förvärvet av IFG-gruppen har arbetet fokuserats på att fylla nyckelpositioner inom olika delar av i Durockoncernen med syftet att klara framtida ambitioner vad gäller trimning av existerande verksamheter och möjligheter till nya förvärv.

Bolaget under första kvartalet fattat beslut om utökad kapacitet i produktionsenheterna i Österrike samt USA, investeringar om 20 MSEK, för att kunna svara upp till en ökad efterfrågan. Investeringarna handlar dels om kapacitetsökning för existerande produkter men gäller också nya produkter. En stark efterfrågan från amerikansk möbelindustri ligger bakom beslutet gällande nya produkter.

Koncernen 2017 
2016 
JAN-MAR*  JAN-MAR** 
Nettoomsättning, Mkr 584,5  466,8 
Rörelseresultat, Mkr 37,8  22,8 
Resultat efter skatt, Mkr 24,7  16,5 
Resultat per aktie, kronor 0,63  n/a 
Soliditet, % 50  51 

*Avser helt kvartal för IFG samt Duroc från förvärvstillfället
** Avser enbart IFG




Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT