Foto: Duroc.

Oct 12, 2016

Duroc-bolag ansöker om konkurs


Bolaget har sedan den 16 juni varit under rekonstruktion men förutsättningarna för att driva verksamheten vidare saknas.

Duroc ABs helägda koncerndotterbolag Svartöns Specialstål AB lämnar idag den 12 oktober in konkursansökan till Luleå tingsrätt. Svartöns Specialstål, tidigare Duroc Special Steel AB, har tidigare bedrivit kallvalsning, härdning och slittning av tunnplåt, och bedrev ännu vid tidpunkten för konkursansökan ett logistikcenter för stålbandrullar med fyra anställda. Verksamheterna bedrivs från förhyrda lokaler i Luleå.

Det var i början av 2016 som företaget lade ner kallvalsningsverksdamheten. Specialstålsföretaget hade då gått med kraftiga förluster de senaste fyra åren, förklarat av låg efterfrågan och överkapacitet, enligt dåvarande koncernchefen i Duroc, Christer Tånnander. Därefter har man bedrivit enbart lager och logistikverksamhet av valsat stål.

Duroc uppger i ett pressmeddelande att bakgrunden till ansökan är att Svartöns Specialstål har haft lönsamhetsproblem i sin rörelse för bearbetning av tunnplåt, och att den verksamheten har avvecklats. Under våren drabbades verksamheten av störningar i driften hänförliga till den förhyrda lokalen som försvårat materialhanteringen i logistikcentret. Det står nu klart att skicket på lokalen där verksamheten bedrivs samt den travers som används i driften inte medger att verksamheten fortgår. Någon ersättning från försäkringsbolaget gällande tidigare meddelat haveri i valsverket har inte kunnat erhållas utan förutsätter att rättsliga åtgärder vidtas.

Duroc AB har infriat ett borgensåtagande gentemot Swedbank för Svartöns Specialstål om 13 MSEK, och övertagit bankens fordran med säkerhet i företagsinteckningar. I konkursboet finns tillgångar som bedöms ingå i hypoteksunderlaget om minst 6 MSEK, samt därutöver möjliga intäkter från försäljning av valsverk och inventarier samt utfallet av fordran mot försäkringsbolaget, till belopp som inte nu kan fastställas. Likviditetspåverkan på Duroc AB kan därför inte slutligt fastställas, men är på kort sikt ca 7 MSEK.

Foto: Duroc.

Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT