Annons
Jan 18, 2018

Digitalisering är nyckeln till en konkurrenskraftig fördel i bilindustrin


Sedan en dramatisk nedgång under finanskrisen i slutet av förra årtiondet har den svenska motorfordonsindustrin äntligen återhämtat sig.

Nyregistreringar av fordon har under de första fyra månaderna ökat med 2,6 procent, vilket enligt BIL Sweden tyder på en mycket stark marknad då föregående år var ett rekordår (1).

Tack vare en stark konjunktur, låga räntor, hushållens ökade köpkraft och det ökade intresset för att privatleasa sin bil har vi sett ett stadigt upplyft i både nybilsintresset (2) och fordonsproduktion. Fordonsindustrin har länge varit en av de viktigaste branscherna i Sverige och tillsammans med fordonsunderleverantörer sysselsätter sektorn ca 135 000 personer och utgör en av våra största exportnäringar (3).

Liksom resten av tillverkningssektorn är bilindustrin för närvarande i färd med att digitaliseras, en resa som introducerar fördelarna med en digital, uppkopplad, automatiserad och datarik värld till tillverkningsmiljön.

Storskaliga tillverkare verkar leda den digitala omvandlingen. Det är troligt att detta beror på de komplexa multisystemutmaningar de måste överkomma samtidigt som de tenderar att ha större resurser jämfört med sina små och medelstora (SME) motsvarigheter. Ändå spelar små och medelstora bilproducenter en viktig roll inom sektorn. Dessa inkluderar precisionsteknikföretag som tillhandahåller specifika delar och komponenter.

Under de närmaste åren förväntas stora förändringar i de bakomliggande teknologiplattformarna hos små och medelstora tillverkare, där digitaliserad utrustning och system blir en nyckelfaktor i deras framtida konkurrenskraft på en alltmer globaliserad marknad.

I bilbranschen erbjuder digitalisering ett antal konkurrensfördelar för precisionsteknikföretag. Exempelvis kan virtuell produkt- och processmodellering minska tiden för nya produkter att komma ut på marknaden (4). I tillverkningsläget tillåter robotik och automation tillverkare att producera samma produktvolym till lägre kostnad eller att tillverka mer och / eller bättre produkter för samma kostnad (5). Digitalisering kan också ge data om produktionsmönster som kan analyseras för att identifiera efterfrågescykler (6), vilket möjliggör bättre resursplanering och minskat slöseri. Dessutom kan prediktiv modellering, baserat på data från tillverkningsprocesser, öka tiden en maskin är i drift genom att initiera förebyggande utrustningstjänster (7). Även om energi ofta är en av de största och mest tvetydiga utgifterna för tillverkare, kan digitalisering hjälpa tillverkare att spåra energikonsumtionsmönster och därigenom få insikt i avfall, överkomliga utrustningsfel, överensstämmelse med regler med mera (8). Det är uppenbart att möjligheterna att dra nytta av digitalisering för tillverkare inom sektorn är omfattande. För att dra nytta av dessa fördelar känner emellertid ett ökande antal bilfabrikanter trycket att investera i ny teknik eller uppgradera befintlig utrustning och teknik oftare.

Tillgång till modern teknik viktig för att kunna möta den globala efterfrågan
För att kunna konkurrera i en allt mer expanderande och konkurrensutsatt fordonsmarknad, behöver SMEs ha tillgång till modern teknik med tillräcklig kapacitet för att kunna möta den ökande globala efterfrågan.
Produktionen är beroende av dyra, skräddarsydda produktionsutrustningar av hög specifikation som kan vara svårt att investera i med interna medel. Mot denna bakgrund är det alltfler tillverkare som vänder sig till tillgångsbaserad finansiering, som operationell leasing och hyra, för att möjliggöra investeringar i teknikförvärv.

Alternativa finansieringslösningar
Medan traditionella finansiärer generellt tenderar att låna ut på kort sikt och ofta på en variabel basis, kan specialistfinansiärer utforma en finansieringsplan med fördefinierade fasta inbetalningar för hela avtalsperioden så att kostnaderna inte påverkas av en rörlig ränta och investeringen blir lättare att planera.
Betalningarna kan även anpassas efter effektivitetsvinsterna som den uppdaterade eller nya utrustningen leder till och på så sätt kan investeringen göras på ett ekonomiskt hållbart sätt och värdefullt kapital slipper bindas.

Intresset för alternativa finansieringslösningar för att investera i sin egen eller en tredjeparts utrustning har därför ökat (9).
Specialistfinansiärer, som ofta är finansieringsfilialen för en industriell leverantör, har en omfattande förståelse av den finansierade utrustningen vilket gör att de kan fastställa lämpliga och skräddarsydda finansieringslösningar som möter varje enskild verksamhets specifika behov. Deras expertis inom teknik och finansiering gör det också möjligt för dem att kunna bedöma kostnadsbesparingar för avtalstiden med teknikförvärv och kan göra en pålitlig uppskattning av ROI.

Dessutom kan specialistfinansiärer utforma finansieringsplaner som omfattar den totala kostnaden för användning av utrustningen, inte bara kostnaden för förvärv och på så sätt blir driftskostnaderna alltid förutsägbara.

När alltfler tillverkare efterfrågar finansieringsavtal som omfattar den totala ägandekostnaden (TCO), kan SMEs som erbjuder en integrerad finansieringslösning, ha en stor konkurrensfördel.

Utrustningen betalas direkt till återförsäljaren av finansiären, som sedan samlar in regelbundna inbetalningar från kunden, vilket minskar riskerna för återförsäljaren och dessutom påverkar rörelsekapitalet positivt. Genom att samarbeta med specialist finansiärer, som förstår den enskilda verksamheten och kundernas behov, kan SME-företag erbjuda sina kunder ett mervärde med skräddarsydda finansieringslösningar medan de själva kan fokusera på sin kärnverksamhet. Med detta kan SMEs även skilja sig från konkurrenter genom att ge sina kunder ett gott skäl att köpa och möjliggöra deras investeringar samt ge dem möjligheten att köpa idag i stället för att fördröja sina inköp.

Gunnar Skagerlind
Försäljningschef Industry på Siemens Financial Services, Sverige

1) BIL Sweden, Näst bästa juli någonsin för nya bilar - trots färre registreringsdagar, aug 2016
2) BIL Sweden, Näst bästa juli någonsin för nya bilar - trots färre registreringsdagar, aug 2016
3) BIL Sweden, Fordonsindustri
4) McKinsey, Digital Manufacturing: the Future will be Virtualized, Aug 2015
5) LA Times, Robots replacing human factory workers at faster pace, 10 Feb 2015
6) The Manufacturer, Digitisation of manufacturing, 4 Jan 2016
7) Allianz Risk Barometer, 2016
8) Industry Week, How manufacturers use IoT for operational efficiencies, 21 Oct 2015
9) Siemens Financial Services, Investing in Success, april 2016
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT

  • Teknik

    Dubbelt slipar bättre

    Beprövad TYROLIT-teknik med betydande förbättringar – det är nya TWIN FLAP-lamellrondellen.
    12