Mar 25, 2020

CTT Systems i Nyköping flaggar för coronaeffekter


Bolaget bedömer att första kvartalet inte kommer att påverkas, men drar tillbaka helårsprognosen.

CTT SYSTEMS AB i Nyköping, tillverkare av produkter som reglerar och styr luftfuktigheten i flygplan, meddelar nu att man som följd av osäkra marknadsutsikter i spåren av COVID-19 pandemin drar tillbaka guidningen för helåret 2020 (det vill säga att omsättningen 2020 kommer att ligga i nivå med 2019) och att styrelsen inte kommer föreslå den kommunicerade extrautdelningen till aktieägarna om 2,70 kr per aktie. Den ordinarie utdelningen om 5,40 kr per aktie ligger kvar, men styrelsen kommer göra en extra prövning av dess försvarbarhet innan årsstämman, i samband med kvartalsrapporten den 30 april.

Trots att förutsättningarna i flygindustrin har försämrats radikalt i mars bedömer CTT att dess finansiella påverkan under första kvartalet kommer att vara begränsad. Covid-19 har hittills haft liten påverkan på bolagets verksamhet, intäkter och resultat. Det innebär att bolaget upprepar prognosen med en nettoomsättning på 72 – 77 MSEK i det första kvartalet 2020.

Nuvarande stilleståndsituation hos flygbolag kommer att leda till negativ finansiell påverkan på CTT från andra kvartalet. En utdragen kris i flygbranschen får signifikant påverkan på bolagets verksamhet och finansiella ställning. 

Flygmarknaden

Myndigheters och länders beslut att stänga gränser, förbjuda eller avråda från resor försätter alla världens flygbolag i en akut och mycket svår situation. Flygbolag saknar idag globalt förutsättningar att driva sina verksamheter vidare och man parkerar sin flygplansflotta i rask takt på marken. Många flygbolag har meddelat att det ska gälla åtminstone till och med maj. Hur lång tid det tar innan flygtrafik återupptas och tidsutdräkten fram till dess att förtroendet för att flyga normaliseras kommer att avgöra hur långtgående och stora effekterna blir på flygindustrin samt för CTT.

Eftermarknad: CTT Systems eftermarknad är beroende av antalet flygtimmar. Parkerade flygplan leder till att det dröjer längre till nästa serviceintervall, vilket påverkar efterfrågan på bolagets eftermarknadsprodukter, som skjuts framåt tills flygplanen är i luften igen. I nuvarande situation med nästintill alla världens långdistansflygplan försatta ur trafik kommer den finansiella effekten för CTT att inträffa under andra kvartalet. Lägre eftermarknadsintäkter har stor påverkan på bolagets vinst. Bolaget gynnas dock av att ha produkter på nya, moderna flygplansmodeller med ekonomiska fördelar för flygbolagen som kommer att börja operera dessa när flygverksamheter återupptas.

Airbus och Boeing står i nuläget, så vitt bolaget är informerat, fast vid sin leveransplan för resten av året. En utdragen kris kan dock leda till att flygbolag tvingas skjuta på sina flygplansleveranser eller rent av annullera sina beställningar. Det kan leda till negativ påverkan på produktionstakten av flygplan och därmed lägre OEM-efterfrågan för CTT.

CTT är i första hand beroende av långdistansflottans utveckling med påverkan på eftermarknad och OEM. Efterfrågan är hittills opåverkad från bolagets OEM- och VIP-kunder, där visibiliteten framåt är fortsatt god. Osäkerheten i ett kort till medellångt perspektiv finns främst i bolagets retrofit- och eftermarknadsefterfrågan med finansiell påverkan från och med andra kvartalet.

CTTs åtgärder och ställning

CTT har under kvartalet vidtagit åtgärder som ökar såväl buffertlagret för framtida produktion som färdigvarulagret av OEM-produkter mot fasta beställningar och bolagets främsta eftermarknadsprodukter. Därmed uppnås höjd beredskap att hantera eventuella störningar i leveranskedjan.

CTT har en stark finansiell ställning med en nettokassa, som vid årsskiftet uppgick till knappt 80 MSEK. CTT har under första kvartalet säkrat ytterligare kreditutrymme och har i nuläget outnyttjade, säkerställda lånefaciliteter på cirka 90 MSEK (med sedvanliga finansiella kovenanter avseende resultat och soliditet).
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT