Aug 17, 2016

Christian Berner höjer ribban


Christian Berner levererar ett starkt kvartal och nu höjer teknikhandelsföretaget målen för tillväxt och avkastning.

Styrelsen i teknikhandelsföretaget Christian Berner Tech Trade AB (publ) har idag fattat beslut om reviderade finansiella mål.

Mål för EBITA-marginal ersätter tidigare EBITDA-mål samt målet för tillväxt och avkastning på eget kapital justeras upp. Styrelsen bedömer att de justerade finansiella målen bättre illustrerar nästa steg i Bolagets utveckling samt underlättar sektorjämförelse. 

- Vi har de senaste åren fokuserat på att skapa en balanserad koncernstruktur och arbetat målmedvetet med att stärka vår lönsamhet. Vi har nu en bra plattform att stå på, både finansiellt och organisatoriskt. Nu tar vi nästa steg i vår resa, med ett ännu tydligare tillväxtfokus tillsammans med fortsatt prioriterat arbete att stärka  lönsamheten bedömer styrelsen att de nya finansiella målen bättre speglar denna utveckling, skriver Joachim Berner, styrelseordförande Christian Berner Tech Trade AB, i ett pressmeddelande.

Christian Berner Tech Trades finansiella mål efter revideringen är följande:

Mål Nya Befintliga
Omsättningstillväxt 10% 7%
EBITA-marginal 9%
Soliditet 35% 35%
Avkastning på EK 25% 20%
Utdelning 30-50% 30-50%
EBITDA-marginal Utgår 8% (motsvarar ca 7% EBITA-marginal) 


Christian Berner Tech Trade AB (publ) hade ett starkt andra kvartal med 4 procent omsättningstillväxt och en resultatökning, (EBITDA) nära 50 procent. Bolaget genomförde även ett förvärv under perioden.

ANDRA KVARTALET I SAMMANDRAG 

(APRIL – JUNI 2016)

  • Total omsättning uppgick till 119,0 (114,6) MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 4 procent.
  • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) var 9,8 (6,6) MSEK vilket är en ökning på 48 procent.
  • EBITDA-marginalen var 8,3 (5,8) procent.
  • Orderingången uppgick till 115,5 (128,3) MSEK.
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,35 (0,21) SEK. 
  • Avkastning på Eget kapital för tolvmånadersperioden blev 30,8 (26,4) procent. 
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital var 6,7 (6,3) MSEK. Totala kassaflödet för perioden var -1,9 (-6,3) MSEK inkluderat aktieutdelning på 9,4 MSEK. Bolaget höll årsstämma 28 april 2016. Utdelning på 0,50 kr per aktie, totalt 9,4 MSEK betalades ut till aktie-ägarna.
  • Förvärv av Fillflex AB.

- Den positiva trenden för Christian Berner Tech Trade håller i sig efter ännu ett starkt kvartal. Vårt fokus på lönsam tillväxt och kostnadseffektivitet fortsätter att ge resultat. De två förvärv som vi hittills har genomfört i år stärker vår position ytterligare på den nordiska marknaden, kommenterar bolagets vd Bo Söderqvist i delårsrapporten.

- Under den andra halvan av året kommer vi att fortsätta vårt fokus på lönsam organisk tillväxt samt ytterligare bolagsförvärv.

Toppbild: Christian Berner huvudkontor Mölnycke.
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT