Anders Nyström vd Bulten.

Jul 10, 2020

Bulten rapporterar tuffa siffror trots nytecknat jättekontrakt


Effekterna av Covid-19 har haft stor inverkan på den globala fordonsindustrin och därmed även på Bulten, säger vd.

ANDRA KVARTALET

 • Nettoomsättningen uppgick till 441 (781) MSEK, en minskning med -43,5% jämfört med samma period ­föregående år.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -59 (21) MSEK, vilket motsvarar en rörelse­marginal på -13,3 (2,7)%.
 • Resultat efter skatt uppgick till -39 (14) MSEK.
 • Orderingången uppgick till 409 (752) MSEK, en minskning med -45,6% jämfört med samma period ­föregående år.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 51 (52) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -1,85 (0,71) SEK.
 • Bulten har förvärvat en minoritetspost i TensionCam Systems AB (TensionCam) till en köpeskilling på 6 MSEK.

JANUARI – JUNI

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 262 (1 591) MSEK, en minskning med -20,7% jämfört med samma period ­föregående år.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -16 (79) MSEK, vilket motsvarar en rörelse­marginal på -1,2 (4,9)%.
 • Resultat efter skatt uppgick till -30 (58) MSEK.
 • Orderingången uppgick till 1 097 (1 485) MSEK, en minskning med -26,1% jämfört med samma period ­föregående år.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 114 (-5) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -1,26 (2,83) SEK.
 • Nettoskulden uppgick till 634 (595) MSEK. Nettoskuld (exklusive leasingskulder) uppgick till 371 (347) MSEK.
 • Soliditeten uppgick till 54,4 (54,8)% vid periodens slut. Soliditet (exklusive leasingskulder) uppgick till 59,4 (59,4)%.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

 • Bulten har tecknat ett fullservicekontrakt (FSP) för leverans av fästelement till en europeisk fordonstillverkare, som också är en av bolagets befintliga kunder, till ett årligt värde om cirka 60 MEUR vid full takt. Datum för leveransstart är fastställt till 24 juli 2020 och uppstartskostnader beräknas uppgå till cirka 1 MEUR.  
 • Bulten har rekryterat Markus Baum till en nyinrättad tjänst som Chief Commercial Officer (CCO) med tillträde 1 november 2020, Claes Lundqvist har utsetts till tillförordnad Chief Financial Officer (CFO) med start 1 augusti 2020 och Fredrik Bäckström har med omedelbar verkan tillträtt en nyinrättad tjänst som Chief Operating Officer (COO).

KONCERNCHEFENS KOMMENTAR

”Efter kvartalets utgång har Bulten tecknat ett fullservicekontrakt (FSP) till ett årligt värde om cirka 60 MEUR vid full takt. Kontraktet är ett övertagande av en befintlig FSP lösning till två monteringsanläggningar och leveranser beräknas starta 24 juli 2020 och sträcker sig över fem år. Den kunskap och erfarenhet som Bulten under många år har byggt upp som en global tillverkare och FSP-leverantör till ett flertal kunder har varit nyckeln till detta kontrakt.

Effekterna av Covid-19 har haft stor inverkan på den globala fordonsindustrin och därmed även på Bulten. Orderingången och nettoomsättning påverkades negativt under andra kvartalet och minskade med 45,6 respektive 43,5 procent. Fordonsproduktionen i Europa och USA stod i princip still i början av kvartalet, men har därefter delvis återhämtat sig. I Kina är volymerna nu mycket nära de nivåer som rådde innan pandemin. Åtgärder och anpassningar av bolagets verksamheter har genomförts på respektive marknad. Som mest har 1 200 medarbetare varit inkluderade i olika former av arbetstidsförkortningar och korttidspermitteringar vid bolagets enheter i Europa och Nordamerika, under kvartalet har dock permitteringsgraden minskat i takt med ökade volymer. Försäljning och produktion är dock fortsatt på en väsentligt reducerad nivå. Hur fordonsproduktionen kommer att påverkas under resten av året är svårt att förutse men med vidtagna åtgärder kan vi med kort varsel anpassa vår produktionstakt till marknadsläget.

Rörelseresultatet i kvartalet uppgick till -59 (21) MSEK och förklaras av markant lägre volymer som en följd av Covid-19. Kvartalets operativa kassaflöde har påverkats av den försämrade EBITDA-nivån men tack vare stort fokus på reduktion av rörelsekapital så har det totala kassaflödet varit positivt och nettoskulden har minskat under kvartalet.

Vi står fast vid vår strategi och våra nya långsiktiga finansiella mål. PSM som förvärvades i februari 2020 har utvecklats väl och synergiaktiviteter går enligt plan. Vi bygger vidare för framtiden och under kvartalet har Bulten förvärvat en minoritetspost i TensionCam till en köpeskilling på 6 MSEK. TensionCam är ett bolag specialiserat på utveckling av sensorer för klämkraftsövervakning i skruvförband och förvärvet kommer stärka vårt teknikerbjudande ytterligare.

2020 är ett annorlunda och utmanande år. Vi kommer att fortsätta fokusera på hälsa samt kassaflöde, lönsamhet och tillväxt.”

Anders Nyström, VD och koncernchef
Loading...

MEST LÄSTA

SENASTE NYTT