Foto: Bulten.

Apr 26, 2019

Bulten backar i första kvartalet


Men investeringar och nya affärer ska skapa en god bas för framtiden.

  Nettoomsättningen uppgick till 810 (853) MSEK, en minskning med -5,1% jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 58 (67) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 7,1 (7,8)%. Justerat rörelseresultat (EBIT) för omstruktureringskostnader uppgick till 59 (67) MSEK, vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal på 7,3 (7,8)%. Resultat efter skatt uppgick till 44 (48) MSEK.

   Orderingången uppgick till 733 (779) MSEK, en minskning med -5,9% jämfört med samma period föregående år. Under perioden har Bulten tecknat ett fullservicekontrakt (FSP) för leverans av fästelement till ett nytt fordonsprogram till ett värde om cirka 13 miljoner EUR per år i full takt 2021 med start i slutet av 2019.

   Den globala personbilsmarknaden präglades av lägre nybilsförsäljning under andra halvåret 2018. Detta har fortsatt i första kvartalet 2019 och störst var nedgången i Kina. På Bultens huvudmarknad Europa orsakas nedgångarna i personbilsindustrin främst av konsumenternas oro för effekterna av en eventuell hård Brexit samt nya miljöregler, snarare än av en allmän konjunkturnedgång. Denna bild bekräftas av att marknaden för de konjunkturkänsliga tunga nyttofordonen var fortsatt stark, säger Bultens vd och koncernchef," Anders Nyström.

   "De investeringar som görs i ökad kapacitet och produktivitet stärker på sikt intjäningsförmågan. Den nya värmebehandlingsanläggningen i Hallstahammar togs i produktion i slutet av mars och kommer att börja ge effektivitetsförbättringar under andra kvartalet. Den tidigare aviserade flytten av produktionen i Kina, från Beijing till Tianjin, följer plan och är nu i ett genomförandeskede med bland annat lageruppbyggnad. Utöver flytt av verksamhet i Kina har också beredskap för Brexit, upprampning av nya projekt och en avmattad efterfrågan ökat kapitalbindningen sedan ett halvår tillbaka. Aktiviteter pågår för att normalisera och förbättra kontrollen på lagernivåerna.Rörelseresultatet uppgick till 58 miljoner kronor, motsvarande en rörelsemarginal om 7,1 procent. De råmaterialpriser som kraftigt ökade under 2018 har nu stabiliserats, dock på en hög nivå."
   Loading...

   MEST LÄSTA

   SENASTE NYTT

   • Lydia Capolicchio modererade Välkommen Robot. Reportage

    "Våga ta steget till automation"

    Produktionstrender, inspirerande robotcase och säkerhet var några av punkterna när SIS samlade till årets robotevent.
    123